Prawidłowe ustalenie jakie obiekty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jest problematyczne dla wielu podatników. Jednym z tematów budzących wątpliwości jest kwestia tego czy obiekty położone w budynku podlegają odrębnemu opodatkowaniu – niejednokrotnie podatnicy wychodzą bowiem z założenia, że skoro opodatkowany jest sam budynek, to wszystko co się znajduje w jego wnętrzu nie powinno podlegać opodatkowaniu. Czy rzeczywiście tak jest?

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że taki pogląd jest niestety błędny, a te obiekty, które stanowią budowle dla potrzeb PON, należy opodatkować również w przypadku, gdy są one położone wewnątrz budynku.

Takie stanowisko potwierdził również NSA w wyroku z 25 marca 2021 r. w sprawie o sygn. III FSK 917/21. Spór w opisywanej sprawie dotyczył tego, czy stacje redukcyjno-pomiarowe są integralną częścią budowli w postaci sieci gazowej i czy jako takie powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach właściwych dla budowli.

Oceniając tą kwestię NSA podniósł m.in., że jeżeli w budynku została usytuowana budowla lub część innej budowli (np. sieciowej), która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urządzenia budowlane, budowla ta stanowi wówczas odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Fakt, że w budynku została posadowiona budowla nie oznacza bowiem, że opodatkowaniu podlega jedynie jeden z tych obiektów. umiejscowiona w budynku budowla lub urządzenie budowlane stanowi odrębny od budynku przedmiot opodatkowania. Sąd powołał się przy tym na wcześniejsze orzeczenia prezentujące podobny pogląd, w tym w szczególności na wyrok NSA z dnia 22 lipca 2020 r. (II FSK 1064/20).

W ocenie NSA wyrażonej w tym orzeczeniu z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także z wyroków Trybunału Konstytucyjnego (P 33/09, SK 48/15) nie wynika, że budowla znajdująca się wewnątrz budynku nie może być przedmiotem odrębnego opodatkowania, zwłaszcza w sytuacji, gdy budynek pełni wobec budowli tylko funkcję ochronną. Budynek podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, co się w nim bądź na nim znajduje, budowla zaś niezależnie od tego, gdzie została zlokalizowana. NSA podkreślił, iż opodatkowując niezależnie od siebie grunt oraz posadowione na nim budynki lub budowle wyraźnie dopuszcza się przestrzenny zbieg różnych przedmiotów opodatkowania.

Obecnie w orzecznictwie w zasadzie nie pojawiają się orzeczenia prezentujące tezę odmienną. Warto zatem, aby podatnicy weryfikowali, czy nie posiadają w swoich budynkach obiektów, których nie wykazują do opodatkowania, a które stanowią budowle dla potrzeb PON – może się bowiem okazać, że szczegółowa analiza w tym zakresie będzie skutkowała zidentyfikowaniem zaległości podatkowych.