Nadchodzący koniec roku to ostatnia szansa na potwierdzenie nabytych praw do pobytu i pracy w Polsce przez obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin.

Od 1 stycznia 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii mogą przebywać i pracować w Polsce na warunkach przewidzianych dla obywateli państw trzecich (niebędących obywatelami UE). Oznacza to, że w celu wykonywania pracy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę, a w celu pobytu dłuższego niż 90 dni w okresie 180 dni, uzyskanie odpowiedniej wizy lub zezwolenia na pobyt.

Natomiast, wymóg ten nie dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii, mających status beneficjenta umowy o wystąpieniu.

Poniżej przedstawimy dwie ścieżki legalizacji pobytu i pracy w zależności od sytuacji pobytowej beneficjenta Umowy o wystąpieniu:

 1. W przypadku, gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny uzyskał odpowiedni dokument pobytowy (np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywateli UE lub kartę pobytu członka rodziny obywatela UE), wymagane będzie złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu pobytowego najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku.

Po złożeniu dokumentów w urzędzie wojewódzkim cudzoziemiec otrzyma zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku, ważne na okres 1 roku, służące jako tymczasowy dokument pobytowy. Zaświadczenie będzie potwierdzać korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i umożliwiało pobyt w Polsce na dotychczasowych warunkach.

 1. W przypadku, gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny przed końcem okresu przejściowego (tj. 31 grudnia 2020 r.) nie uzyskał dokumentu pobytowego lub nie złożył wniosku o wydanie takiego dokumentu powinien wystąpić o zarejestrowanie pobytu (i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu) lub wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu niezwłocznie po 1 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie, obywatelowi Zjednoczonego Królestwa przysługuje prawo pobytu w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest pracownikiem (z wyłączeniem pracowników delegowanych) lub osobą pracującą na własny rachunek;
 • posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny;
 • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe;
 • jest małżonkiem obywatela polskiego;
 • jest pracownikiem przygranicznym.

Odbywanie podroży służbowych

Firmy będą mogły wciąż wysyłać pracowników w podróże służbowe mające na celu udział w spotkaniach, konsultacjach, badaniach marketingowych i sprzedażowych w ramach ruchu bezwizowego (do 90 dni w okresie 180 dni)

Dokumenty pobytowe, którymi będą mogli posługiwać się beneficjenci Umowy Wystąpienia po upływie okresu przejściowego, uprawniające do podróżowania po obszarze Schengen bez wizy:

 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
 • karta pobytu członka rodziny obywatela UE;
 • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
 • zaświadczenie o złożeniu wniosku w sprawie wydania dokumentu pobytowego dla beneficjenta Umowy Wystąpienia, z terminem ważności 1 roku;
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (dla obywatela Wielkiej Brytanii w przypadku posiadania prawa pobytu, co nie będzie dotyczyć zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu pracownika przygranicznego).

Warto zatem jak najszybciej podjąć właściwe działania, aby móc skorzystać z zasad umowy o wystąpieniu m.in. poprzez dopełnienie formalności związanych z dokumentami pobytowymi obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce.