W ramach konsultacji publicznych, organizacje przedsiębiorców zgłosiły swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakładającego wprowadzenie akcyzy m.in. od tzw. e- papierosów.

Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślają, że zaproponowana stawka akcyzy na płyny do e-papierosów jest zdecydowanie zbyt wysoka. Ich zdaniem, wprowadzenie akcyzy na proponowanym poziomie 70 groszy na mililitr, będzie skutkowało podwyższeniem ceny detalicznej wyrobu o ponad 280%. Branża podkreśla również, że tak wysoka stawka podatku może skutkować rozwojem szarej strefy, niską efektywnością akcyzy, a nawet jak to miało miejsce we Włoszech, spadkiem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Ponadto przedsiębiorcy wskazują, że obecnie wyższa stawka akcyzy na płyny do e-papierosów obowiązuje jedynie na Węgrzech.

Dodatkowo organizacje branżowe zwracają uwagę, że rynek e-papierosów w Polsce nie jest dostatecznie dobrze zbadany, dlatego też projektowane zmiany w proponowanym kształcie mogą okazać się zbyt wczesne. Obecnie brak jest rzetelnych danych dotyczących wielkości rynku oraz rodzaju funkcjonujących na nim podmiotów. W związku z tym, w celu rozpoznania rynku, przedsiębiorcy proponują aby stawka akcyzy na płyny do e-papierosów początkowo wynosiła 0 zł. Taka stawka pozwoliłaby wprowadzić wstępną kontrolę akcyzową nad importem, produkcją i dystrybucją wyrobów. Dopiero po wprowadzeniu mechanizmu tzw. stawki zerowej oraz w konsekwencji dokonaniu ewaluacji rynku możliwe byłoby rzetelne rozważenie wprowadzenia innej stawki akcyzowej na płyny do e-papierosów.

Przedstawiciele przedsiębiorców zauważyli również, że projekt zakłada opodatkowanie zarówno liquidów zwierających jak i nie zawierających nikotyny, zaznaczając, że większość krajów członkowskich, które wprowadziły akcyzę na e-papierosy, opodatkowały jedynie liquidy nikotynowe. Opodatkowanie liquidów beznikotynowych może skutkować dużą liczbą nadużyć i rozwojem szarej strefy. Natomiast w praktyce rozpoznanie płynów beznikotynowych może być bardzo utrudnione.

Ponadto, w ramach konsultacji publicznych zwrócono również uwagę na brak przepisów przejściowych. Bez wątpienia z punktu widzenia przedsiębiorców istotne byłoby wprowadzenie okresów przejściowych na dostosowanie się do wymogów związanych z objęciem e-papierosów reżimem akcyzowym. Regulacji wymagają przede wszystkim kwestie oznaczania wyrobów znakami akcyzy, prowadzenia składów akcyzowych oraz uregulowanie statusu wyrobów znajdujących się w obrocie w dniu wejścia w życie ustawy.

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych z pewnością wskazują na najważniejsze słabości obecnego projektu ustawy zmieniającej. Zgłaszający uwagi słusznie wskazują, że projektodawca powinien czerpać z doświadczeń krajów członkowskich, które już wdrożyły przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą płynów do e-papierosów, unikając błędów popełnionych przez poprzedników (np. Włochy, Portugalia). W najbliższym czasie okaże się, czy uwagi zgłoszone przez przedsiębiorców zostaną uwzględnione przez projektodawcę.

Na marginesie należy wspomnieć, że oprócz uwag zgłoszonych w zakresie opodatkowania akcyzą płynów do e-papierosów, organizacje branżowe zgłosiły również szereg uwag dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów nowatorskich, które również mają zostać objęte akcyzą od 1 stycznia 2018 r.

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.