W przypadku jednorodnej transakcji, realizowanej z więcej niż jednym podmiotem powiązanym, której łączna wartość przekracza progi dokumentacyjne, jednak w części korzysta ze zwolnienia dla transakcji „krajowych”, podatnik nie ma obowiązku wykazania transakcji w formularzu TPR, jeśli odrębnie zarówno część podlegająca zwolnieniu jak również część niepodlegająca zwolnieniu nie przekroczą ustawowego progu dokumentacyjnego.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z dnia 31 sierpnia 2021 r.