Prawidłowe formułowanie wniosków o interpretację w przypadku IP Box jest szczególnie ważne. Przepisy są skomplikowane, a ich korelacja z pozostałymi przepisami podatkowymi nie zawsze przejrzysta.

W ustnym uzasadnieniu wyroku z 22 października, sygn. I SA/Sz 591/20 (wyrok nieprawomocny), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (WSA w Szczecinie) zgodził się z tym, co od pewnego czasu twierdzi w wydawanych interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS): jeśli podatnik ponosi w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowane IP) wyłącznie koszty pośrednie, nie ma prawa opodatkować uzyskiwanych z nich dochodów preferencyjną stawką 5% zgodnie z IP Box.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z branży IT, który tworzy oprogramowanie dla firm bukmacherskich. Wnioskodawca w ramach umowy przenosi za wynagrodzeniem na rzecz klienta całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, będącego rezultatem prowadzonej przez niego działalności rozwojowej i osiąga tym samym dochody ze sprzedaży kwalifikowanego IP. Jak wskazał, w związku ze swoją działalnością ponosi wyłącznie koszty pośrednie, tj. głównie amortyzacji, usług księgowych, paliwa, zakupu części do samochodu, parkingu, ubezpieczenia. Uzyskaną interpretacją pragnął potwierdzić, że ma możliwość skorzystania z IP Box.

Dyrektor KIS, a następnie WSA w Szczecinie nie zgodziły się z wnioskodawcą. W uzasadnieniach powołano się na konstrukcję wskaźnika kosztowego nexus, przez który, w celu skalkulowania dochodu kwalifikowanego do opodatkowania preferencyjną stawką IP Box, przemnaża się dochód z kwalifikowanego IP (obliczony na zasadach ogólnych). Wskaźnik nexus bowiem uwzględnia jedynie koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP. W momencie, w którym takich kosztów się nie ponosi, wyniesie on 0, dlatego też kwalifikowany dochód – siłą rzeczy – nie wystąpi.

Obiektywnie, trudno się nie zgodzić z zaskarżaną interpretacją i wydanym na jej podstawie wyrokiem. Obowiązujące przepisy w zakresie wskaźnika nexus wskazują bowiem wprost, że dotyczy on wyłącznie kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym IP. A wnioskodawca sam wskazał w opisie stanu faktycznego, że nie ponosi kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Z drugiej strony ani organ, ani sąd nie pochyliły się nad kwestią tego, co sformułowanie „koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP” tak właściwie oznacza w przedstawionym stanie faktycznym.

W przypadku wskazanej interpretacji wydaje się, że wnioskodawca porównał wskazane koszty z kosztami bezpośrednio związanymi z przychodem opisanymi w art. 22 ust. 5a ustawy o PIT – co w przypadku IP Box jest nieuzasadnione. W naszej ocenie pojęcia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ogólnymi i kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym IP nie są tożsame (w konsekwencji powinny być interpretowane odrębnie).

Warto również zwrócić uwagę, że Dyrektor KIS wydawał już interpretacje indywidualne, w których przychylnie odniósł się do uwzględniania we wskaźników nexus chociażby kosztów amortyzacji środka trwałego (interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.462.2020.2.KP), usług księgowych, kosztów paliwa i eksploatacji samochodu (interpretacja indywidualna z dnia 16 września 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.515.2020.2.MGR) – czyli tych, które wnioskodawca w stanie faktycznym zaskarżanej interpretacji określił jako pośrednio związane z kwalifikowanym IP.

W przypadku odpowiedniego sformułowania wniosku o interpretację – zadając np. pytanie o to, czy wymienione koszty można uznać za bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP – wnioskodawca miałby większą szansę uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia i skorzystania z preferencji IP Box. Dlatego tak ważne jest prawidłowe formułowanie treści wniosków o interpretacje indywidualne, bowiem jak widać, nawet tak drobny niefortunnie sformułowany szczegół stanu faktycznego może pozbawić prawa do skorzystania z IP Box (a jak wiadomo, Ministerstwo Finansów zaleca uzyskanie interpretacji indywidualnej w celu skorzystania z IP Box).