Firma audytorska, w tym członkowie jej sieci, nie będą mogli świadczyć bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych w ramach UE żadnych zabronionych usług, np. doradczych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

Do czerwca 2016 r. państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy unijne (dyrektywę 2014/56/UE) dotyczące ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wtedy też zacznie obowiązywać rozporządzenie UE (537/2014) ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego.

Zmiany mają w szczególności zwiększyć niezależność firm audytorskich, a tym samym zwiększyć zaufanie społeczeństwa do sprawozdań finansowych.

Nowe regulacje będą dotyczyć jednostek interesu publicznego takich jak:
  1. spółki giełdowe oraz podmioty emitujące papiery wartościowe notowane na giełdzie w krajach członkowskich UE,
  2. instytucje kredytowe,
  3. zakłady ubezpieczeń,
  4. jednostki wyznaczone przez państwa członkowskie jako jednostki interesu publicznego, np. jednostki o istotnym znaczeniu publicznym ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników.

Do zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych należą m.in.:

  1. świadczenie doradztwa podatkowego,
  2. identyfikacja dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem,
  3. wsparcie dotyczące kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich kontroli jest wymagane prawem.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą dopuścić świadczenie niektórych zakazanych usług, pod warunkiem że spełniają one następujące wymogi:

  1. nie mają one lub mają nieistotny — łącznie lub osobno — bezpośredni wpływ na badane sprawozdania finansowe,
  2. oszacowanie wpływu na badane sprawozdania finansowe jest wszechstronnie udokumentowane i wyjaśnione w dodatkowym sprawozdaniu dla komitetu ds. audytu, oraz
  3. biegły rewident lub firma audytorska przestrzegają zasad niezależności ustanowionych w dyrektywie 2006/43/WE.

Jednocześnie kwota wynagrodzenia z tytułu usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego zostanie istotnie ograniczona dyrektywą.

Brak jeszcze jest polskiego projektu ustawy implementującego ww. dyrektywę. Niemniej jednak kierunek zmian wskazuje, że znakomita część usług (w tym podatkowych) świadczonych obecnie przez firmy audytorskie lub ich sieci zostanie ograniczona.