W piątek 22 marca br. w celu konsultacji publicznych opublikowany został projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: Projekt). Przyjrzyjmy się głównym założeniom Projektu dla uproszczonej APA (dalej: uAPA) oraz wybranym zmianom w procedurze standardowej APA.

Uproszczona APA

 • uAPA będzie wydawana wyłącznie dla transakcji kontrolowanych dotyczących:
 1. zakupu usług o niskiej wartości dodanej, lub
 2. ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania:

  - ze znaku towarowego, lub

  - z wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).
 • Projektodawca zastrzegł jednak, że uAPA nie zostanie wydana, jeżeli udział dochodów podatkowych wnioskodawcy w przychodach jest niższy niż 1% w co najmniej dwóch z trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych. Co więcej uAPA nie będzie obowiązywała, jeżeli w dwóch pierwszych latach okresu na jakie została wydana udział dochodów w przychodach również będzie niższy niż 1%.
 • Wniosek uAPA powinien zawierać:

  - informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku obejmujące: opis transakcji kontrolowanej, wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem, oraz kalkulację ceny transferowej;

  - oświadczenia dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej w tym oświadczenie o wysokości udziału dochodu w przychodach za każdy rok z trzech ostatnich lat podatkowych;

  - analizę cen transferowych lub oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności, z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów, o których mowa w art. 11f CITU (safeharbour na usługi o niskiej wartości dodanej);

  - zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągnięcia;

  - propozycję okresu obowiązywania uAPA.
 • Oświadczenia, o których mowa powyżej podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczeń przez pełnomocnika.
 • Okres obowiązywania uAPA nie może być dłuższy niż 3 lata podatkowe. Na wniosek uAPA może być odnawiane na kolejne okresy, każdorazowo nie dłuższe niż 3 lata podatkowe.
 • Postępowanie w sprawie uAPA powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
 • Wysokość opłaty od wniosku uAPA będzie wynosić 20 000 zł.
 • Bardzo dobrą informacją jest proponowana zmiana art. 15e ust. 16 CITU zgodnie z którą, momentem, od którego stosuje się przepis art. 15e ust. 15 CITU (tj. brak limitacji dla kosztów usług, opłat i należności w przypadku uzyskania APA/uAPA) jest rok poprzedzający rok podatkowy złożenia wniosku, a nie tylko rok podatkowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję, jak przewiduje przepis w dotychczasowym brzmieniu. Zmiana ta ma na celu zrównanie sytuacji podatników, niezależnie od czasu trwania postępowania w sprawie wydania APA lub uAPA. Oznacza to, że podatnicy którzy złożą wniosek o APA/uAPA w 2019 r. będą mogli uratować limitowane koszty również za rok 2018, bez względu na to kiedy wydana zostanie decyzja.

Standardowa APA

 • Projekt przewiduje możliwość złożenia wniosku o APA przez podmiot zagraniczny, który zamierza rozpocząć działalność w Polsce.
 • Proponuje się ograniczenie przypadków w których nie można ubiegać się o APA wyłącznie do sytuacji, w których postępowaniem lub kontrolą objęty jest którykolwiek rok z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy. Niniejsza zmiana przyczyni się do zwiększenia dostępności uprzednich porozumień cenowych oraz odblokuje możliwość wnioskowania o APA dla podmiotów, u których trwają przewlekłe kontrole.
 • Wprowadza się możliwość objęcia APA okresu już od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony (dotychczas obowiązujące przepisy uniemożliwiają objęcie uprzednim porozumieniem cenowym okresu sprzed dnia złożenia wniosku). Dodatkowo usunięto termin ograniczający możliwość złożenia wniosku o odnowienie APA oraz wprowadzono termin, przed którym nie można złożyć wniosku o odnowienie.

Zmiana trybu postępowania

 • Projekt przewiduje możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie uAPA na postępowanie standardowe APA, jeżeli nie jest możliwe wydanie uAPA ze względu na złożony i skomplikowany charakter transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem. W takim przypadku organ zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie. Wnioskodawca będzie mógł wycofać lub zmienić wniosek na wniosek o wydanie APA, uzupełniając wymaganą opłatę, dokumenty i informacje.
 • Projekt przewiduje również sytuację odwrotną tj. możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie standardowego APA na postępowanie w sprawie uAPA, w przypadku gdy organ stwierdzi, że możliwe jest wydanie uAPA. W takim przypadku organ zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie. Wnioskodawca może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia złożyć informację o kontynuowaniu postępowania w sprawie wydania standardowego APA albo zmienić wniosek o wydanie APA na wniosek o wydanie uAPA. W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę takiej informacji lub zmiany wniosku w terminie 3 miesięcy, organ kontynuuje postępowanie w sprawie wydania standardowego APA. Co ważne w przypadku zmiany wniosku na uAPA, gdy opłata od wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego jest wyższa od opłaty od wniosku uAPA różnica jest zwracana wnioskodawcy.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie. Szkoda tylko, że tyle czasu zajęło ich przygotowanie. Martwi również zbyt wąski zakres uproszczonej APA, gdyż nie obejmie wielu przypadków kosztów limitowanych na podstawie art. 15e CITU. W pozostałych przypadkach podatnik będzie musiał skorzystać ze standardowej procedury APA. Trzymamy kciuki za sprawnym dalszym procesem legislacyjnym. Planowane wejście w życie omawianych przepisów to 1 lipca 2019 r.