W dniu 2 czerwca 2021 r. została wydana kolejna opinia zabezpieczająca dotycząca wymiany udziałów.

Szef KAS potwierdził, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania do zespołu czynności polegających na nabyciu udziałów alternatywnej spółki inwestycyjnej, a następnie wniesieniu do niej, w drodze wymiany udziałów, udziałów innej spółki kapitałowej.

Analizując treść opinii nasuwa się konkluzja, że obecnie dużo łatwiej jest uzyskać pozytywną opinią zabezpieczającą w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego, niż zakończyć pozytywnie postępowanie podatkowe w zakresie zastosowania klauzuli GAAR.

Po raz kolejny potwierdza się reguła, że Szef KAS w wydawanych opiniach zabezpieczających skłonny jest akceptować prezentowane przez podatników uzasadnienia biznesowe / cele pozapodatkowe podjętych czynności. Z drugiej strony w prowadzonych postępowaniach podatkowych w zakresie GAAR, dużo trudniej podatnikom jest przekonać Szefa KAS do swoich racji.

Można dostrzec swoisty dualizm Szefa KAS w podejściu do stosowania klauzuli GAAR w tym zakresie.

Nabycie udziałów alternatywnej spółki inwestycyjnej

Alternatywne spółki inwestycyjne to podmioty, których działalność polega na pozyskiwaniu od inwestorów aktywów, a następnie ich dalszym reinwestowaniu. Podobnie jak inne instytucje wspólnego inwestowania, stanowią one zatem wehikuły inwestycyjne, których głównych celem jest pomnażanie kapitału pozyskanego od inwestorów.

Opinia zabezpieczająca

W wydanej opinii zabezpieczającej, Szef KAS przeanalizował zespół czynności, na który składały się zarówno czynności już dokonane, jak i planowane.

Z przedstawionego we wniosku opisu czynności wynikało, że osoby fizyczne dotychczas nabyły już 100% udziałów w kapitale zakładowym alternatywnej spółki inwestycyjnej. Obecnie planują one natomiast wnieść, tytułem aportu do alternatywnej spółki inwestycyjnej, udziały innej spółki kapitałowej, w zamian za udziały własne tej spółki (wymiana udziałów). Następnie, spółka kapitałowa miałaby wypłacić dywidendę na rzecz alternatywnej spółki inwestycyjnej, która z kolei wypłaciłaby ją na rzecz osób fizycznych – dotychczasowych udziałowców spółki kapitałowej.

Stanowisko Szefa KAS

Oceniając przedstawiony przez wnioskodawców zespół czynności w kontekście przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, Szef KAS uznał, że nie spełnia on ustawowych kryteriów unikania opodatkowania.

Co prawda Szef KAS dostrzegł, że w wyniku dokonania opisanych działań dojdzie do powstania korzyści podatkowej, jednak jej osiągnięcie nie stanowi głównego, lub jednego z głównych, celów realizacji tych czynności.

Szef KAS przychylił się do stanowiska wnioskodawców i przyznał, że głównym celem dokonania opisanego we wniosku zespołu czynności jest cel inwestycyjny. W wyniku dokonania planowanych czynności dojdzie bowiem do zwiększenia wartości aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej poprzez uzyskanie przez nią udziałów spółki kapitałowej oraz środków finansowych, pochodzących z dywidendy wypłacanej przez tę spółkę. Środki te będą następnie reinwestowane za pośrednictwem alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Ponadto, Szef KAS zgodził się, że prowadzenie działalności inwestycyjnej za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu przyczyni się do usprawnienia procesu decyzyjnego oraz zwiększy jego transparentność i atrakcyjność w oczach inwestorów zewnętrznych.

Kolejna pozytywna dla podatników opinia zabezpieczająca

Wydaną opinię zabezpieczającą należy oceniać pozytywnie. Nie sposób nie zgodzić się z Szefem KAS, że samo uzyskanie korzyści podatkowej nie może jeszcze przesądzać o uznaniu danej czynności za unikanie opodatkowania. Koniecznym pozostaje również spełnienie innych, ustawowych przesłanek, jakimi posługuje się klauzula obejścia prawa podatkowego.

Jeżeli czynność jest podejmowana w innym celu niż osiągnięcie korzyści podatkowej to nie może zostać ona uznana za unikanie opodatkowania. Opisany we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej zespół czynności, w skład którego wchodziła wymiana udziałów, z całą pewnością został podjęty przede wszystkim z uwagi na cel inwestycyjny.

Równocześnie należy jednak zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku interpretacji indywidualnej, opinia zabezpieczająca potwierdza jedynie prawidłowość stanowiska podatnika w konkretnej sprawie. Nie gwarantuje ona zatem, że w każdym przypadku czynność polegająca na wymianie udziałów nie będzie stanowiła unikania opodatkowania. Każda sprawa jest bowiem analizowana przez Szefa KAS odrębnie pod kątem ewentualnego spełnienia przesłanek unikania opodatkowania.

Najbliższe wydarzenia: