Pod koniec marca wydana została interpretacja indywidualna, zgodnie z którą „(…) jeśli sporządzana jest aktualizacja analizy porównawczej (…), w odniesieniu do kontrolowanych transakcji pożyczek zawartych w latach poprzednich (…), to stosownie do tej aktualizacji, zmianie powinno podlegać oprocentowanie”.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, będący polską spółką kapitałową, w toku prowadzonej działalności zawiera transakcje pożyczkowe z podmiotami powiązanymi (spółka jest beneficjentem pożyczek zaciągniętych przed 1 stycznia 2020 roku jak i po dniu 1 stycznia 2020 roku). Spółka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem:

  • czy w przypadku, gdy zaktualizowana analiza porównawcza przygotowana dla zawartej w przeszłości transakcji pożyczki wskaże, że oprocentowanie takiej transakcji w roku aktualizacji analizy nie mieści się już w przedziale zaktualizowanej analizy, to czy oprocentowanie w takiej transakcji powinno zostać zmieniane, tak aby było zawsze zgodne z wynikami zaktualizowanej analizy?

Zdaniem wnioskodawcy, skoro ustalenie wysokości oprocentowania ma miejsce w momencie zawarcia transakcji na podstawie analizy porównawczej aktualnej w momencie zawarcia transakcji, oraz zgodnie z praktyką rynkową instytucje bankowe nie zmieniają poziomu oprocentowania lub wysokości marż ponad stopę bazową w trakcie trwania umowy kredytowej w sytuacji, gdy po upływie określonego czasu okaże się, że poziomy tych marż na rynku uległy zamianie, to nie należy dokonywać korekty tego oprocentowania w kolejnych latach.

Punkt widzenia organu

Zdanie organu jest niestety odmienne. Podążając, za literalnym brzmieniem przepisów organ stwierdza, że w myśl art. 11r ustawy CIT analiza porównawcza podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. Wnioskodawca zaciągnął kilka pożyczek, których oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o analizę porównawczą sporządzoną w 2017 r. tj. w roku udzielenia pierwszego finansowania. W odniesieniu do ww. transakcji wnioskodawca powinien dokonać stosownej aktualizacji analizy porównawczej w związku z upływem 3 lat od momentu dokonania pierwotnej analizy, a jeżeli w wyniku tej analizy dotychczasowe oprocentowanie jest poza przedziałem rynkowym, to powinno ono zostać zmienione i dostosowane do nowych warunków rynkowych.

Nasz komentarz

Interpretacja wydana przez KIS nie powinna być zaskoczeniem, wszak organ interpretuje przepis dosłownie, a nie mając na uwadze racjonalność gospodarczą, czy sens ekonomiczny transakcji finansowej. Nie odnosi się również do samej ceny rynkowej i sposobu jej ustalenia na moment zawarcia transakcji czy faktu, że cena w transakcjach finansowych ustalona na moment zawarcia umowy pożyczki, jeśli jest rynkowa, to odzwierciedla m.in. okres, na jaki ta transakcja jest zawarta. Jeżeli zakładamy, że na moment zawierania transakcji warunki zostały ustalone na rynkowym poziomie, to cena powinna być stała przez cały okres finansowania, bo właśnie tak została ustalona, odzwierciedlając ten okres. Tym samym aktualizacja analizy porównawczej nie powinna być wymagana w takim przypadku. Zresztą konieczność aktualizacji analizy porównawczej rodzi kolejne pytania / problemy, np. jaki okres finansowania przyjąć przy aktualizacji, oryginalny czy skrócony o 3 lata? Jaki rating przyjąć dla pożyczkobiorcy? Czy wymagane są zabezpieczenia transakcji, takie same jak na moment podpisania umowy czy przez to, że np. ryzyko finansowania się zmniejszyło, możliwe jest nieuwzględnianie zabezpieczeń w analizie? Itp. Itd.

Aktualnie bierzemy udział w pracach grupy roboczej przy Forum Cen Transferowych, dotyczących właśnie transakcji finansowych, w ramach których mamy nadzieję wypracować stanowisko odnoszące się do konieczności (lub jej braku) 3-letniej aktualizacji analiz porównawczych dla transakcji finansowych przy określonych warunkach takiej transakcji.

Źródło: https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=603746&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Tarcza dla Sektora Handlu i Usług: wynagrodzenia, ZUS i czynsze | 25 maja

Webinar: Polski Ład – co oznacza dla pracowników, przedsiębiorców i pracodawców w kontekście obciążeń podatkowych i ZUS. Jakie są alternatywy? | 26 maja

Webinar: Transfer pricing scrutiny in Poland – stairway to tax haven or highway to compliance hell? | June 15, 2021

Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja