Generalne porządki w załącznikach

Ministerstwo Finansów w zapowiedziach wprowadzenia matrycy stawek VAT wielokrotnie wskazywało, iż jednym z jej głównych celów będzie uproszczenie rozbudowanego systemu stawek VAT oraz ułatwienie przedsiębiorcom procesu właściwego ich ustalania. Koncepcja ta powtórzona została również w uzasadnieniu projektu nowej matrycy, poprzez wskazanie, że filarami nowego systemu stawek VAT będą: prostota, przejrzystość oraz przyjazność stosowania.

W praktyce, prawodawca zaproponował zmniejszenie liczby pozycji opodatkowanych według stawki 8% - z ponad 150 pozycji do 71.

Przeprowadzone porządki objęły m.in. towary związane z ochroną zdrowia: w nowej matrycy stawek VAT wyeliminowano niemalże 30 pozycji z tej grupy produktów, pozostawiając stawkę preferencyjną wyłącznie dla towarów wpisujących się w definicję wyrobów medycznych.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT istnieje możliwość stosowania 8% stawki VAT dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych), a także wielu innych towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT – niezależnie od ich kwalifikacji jako wyrób medyczny.

Przedstawiony projekt nowelizacji wprowadza możliwość stosowania 8% stawki VAT wyłącznie do produktów stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Oznacza to, że niektóre towary korzystające dotychczas z preferencji stawkowych, mogą zostać opodatkowane 23% stawką VAT – z uwagi na brak spełnienia ustawowej definicji wyrobu medycznego.

Co jest wyrobem medycznym dla celów VAT?

Podatnicy, których działalność związana jest z produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą towarów związanych z ochroną zdrowia i wyrobów medycznych będą zatem musieli odpowiedzieć więc na kluczowe pytanie: czy sprzedawane przeze mnie towary mieszczą się w definicji wyrobu medycznego?

Część eliminowanych z załącznika nr 3 towarów wpisuje się bowiem w definicję wyrobów medycznych i nadal będą mogły korzystać z 8% stawki VAT. Wydaje się jednak, że w odniesieniu do niektórych produktów mogą pojawić się istotne wątpliwości w tym zakresie (np. maszyny do pisania dla niewidomych).

Jakie losy dla wyposażenia i części zamiennych do wyrobów medycznych?

Ustalenia stawki VAT według nowej matrycy z pewnością nie będzie ułatwiać praktyka wynikająca z obecnych regulacji.

Spór pomiędzy podatnikami a fiskusem toczy się m.in. o to, czy 8% stawka VAT odnosi się tylko do wyrobu medycznego, czy również do jego wyposażenia. Organy nierzadko twierdzą, że skoro wyposażenie nie jest wyrobem medycznym, to nie może być objęte stawką 8%. Jednakże art. 132 ustawy o wyrobach medycznych mówi wprost, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć m.in. także... wyposażenie wyrobów medycznych. Skoro więc odrębne przepisy, jakimi jest także ustawa o VAT, mówią o wyrobach medycznych, to w myśl art. 132 należałoby przez to rozumieć również wyposażenie. Kto ma rację? Sądy często wskazują na podatników, jednak mimo korzystnej dla nich linii orzeczniczej, Minister Finansów nie zdecydował się na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii wyposażenia wyrobów medycznych – zostawiając otwarte pole do dyskusji w tym zakresie.

Dodatkowo – podatnicy na nowo powinni rozważyć czy ich wyroby mają charakter części zamiennych do wyrobów medycznych. W tym przypadku Minister Finansów w interpretacji ogólnej jednoznacznie rozstrzygnął, że części zamienne nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i powinny być opodatkowane 23% stawką VAT chyba, że są wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Jednak nowa matryca stawek VAT innych pozycji nie przewiduje.

W świetle powyższego, zasadne jest pytanie m.in. czy części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych – obecnie wprost wymienione w poz. 102 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – nadal będą mogły być opodatkowane 8% stawką VAT.

Czy organ podatkowy przyjdzie z pomocą?

Wątpliwości stawkowe ma pomóc rozstrzygać Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – nowy rodzaj dokumentu, mający formalnie potwierdzać prawidłowość stosowanej stawki VAT.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, jednak iż organ podatkowy wydając WIS, będzie wskazywał jedynie na klasyfikację CN danego towaru / usługi oraz stawkę podatku właściwą dla tego towaru / usługi, nie będzie zaś ustalać wszystkich okoliczności mających wpływ na wysokość stosowanej w tych okolicznościach stawki podatku. Jaki będzie więc zakres działania organu odpowiedzialnego za wydanie WIS? Czy to oznacza, że podatnik sam będzie musiał określić czy jego produkt np. spełnia definicję wyrobu medycznego dla celów VAT – a kwestia ta będzie traktowana jako element stanu faktycznego?

Pytania mnożą się i choć zmiany proponowane przez nową matrycę stawek VAT niewątpliwie dotyczą towarów związanych z ochroną zdrowia, trudno stwierdzić czy dotyczą ich również uproszczenia…

Jeżeli powyższy temat jest dla Państwa interesujący – prosimy o kontakt. W Crido funkcjonuje dedykowany zespół ds. stawek VAT prowadzący zaawansowane analizy nowej matrycy stawek VAT na potrzeby przygotowania podatników do jej wdrożenia oraz w celu opracowania uwag do obecnego projektu ustawy. Chętnie udzielimy Państwu niezbędnego wsparcia w powyższym zakresie.

Zapraszamy również do ściągnięcia darmowego raportu Crido podsumowującego obserwacje na ten temat – znajduje się on pod linkiem

Dodatkowo, polecamy nasze opublikowane dotychczas komentarze, w których dzielimy się spostrzeżeniami nt. przygotowanej przez Ministerstwo Finansów matrycy: