Najnowsze dane o migracji z Ukrainy

Wracamy z podsumowaniem statystyk dotyczących migracji z Ukrainy z powodu wojny.

Zgodnie z danymi ONZ, w ostatnim miesiącu ponad 3,9 mln obywateli Ukrainy opuściło ojczyznę, a co najmniej 6,5 ​​mln osób stanowią osoby wewnętrznie przesiedlone na terytorium Ukrainy.

Najwięcej osób decydujących się na wyjazd z Ukrainy dotarło do Polski. Według danych Straży Granicznej od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło prawie 2,39 miliona obywateli Ukrainy (głównie kobiety i dzieci). Szacuje się, że z tej grupy w Polsce pozostaje około 1,3 mln osób – pozostali najczęściej decydują się na wyjazd do innych krajów UE.

Co istotne, z Polski do Ukrainy od 24 lutego wyjechało 391 tys. osób (głównie mężczyzn).

W obliczu dynamicznie narastającej liczby obywateli Ukrainy, rządy państw UE maksymalnie uprościły procedury wjazdowe. Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wjeżdżać na podstawie dokumentów potwierdzających jedynie tożsamość, nie muszą również odbywać kwarantanny.

Co ważne, po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej zastosowano mechanizm ochrony tymczasowej. 4 marca 2022 r. została opublikowana i weszła w życie Decyzja Wykonawcza Rady Unii Europejskiej uruchamiająca Dyrektywę Rady UE 2001/55/EC w sprawie tymczasowej ochrony, na mocy której obywatele Ukrainy uzyskali czasowe prawo do pobytu i pracy, opieki zdrowotnej, szkolnictwa i świadczeń społecznych.

W myśl decyzji wykonawczej Rady UE, Polska wprowadziła do swojego systemu prawnego ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. „specustawa”) na podstawie której, umożliwiono dłuższy okres legalnego pobytu, uproszczenie procedur związanych z zatrudnieniem, uproszczony tryb nadawania numeru PESEL, opiekę medyczną oraz wiele świadczeń finansowych, w tym związanych z rodzicielstwem.