Do Sejmu skierowany został właśnie rządowy projekt nowelizacji ustawy o obligacjach. Zgodnie z założeniem projektodawców, nowelizacja ma usunąć istniejącą dotychczas normatywną przeszkodę uniemożliwiającą zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisję długu podporządkowanego w formie obligacji (w tym obligacji wieczystych), który jednocześnie spełniałby wymogi pozwalające na zakwalifikowanie go do podstawowych środków własnych tych podmiotów.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z dyrektywy Wypłacalność II (implementowanej do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) oraz obowiązującego na podstawie rozporządzenia delegowanego uzupełniającego dyrektywę Wypłacalność II, w celu zakwalifikowania zobowiązania podporządkowanego wynikającego z obligacji do podstawowych środków własnych, konieczne jest, by spłata zobowiązania lub wykup obligacji podporządkowanych miał charakter opcjonalny.

Projektowana nowelizacja wyłącza, w przypadku emisji obligacji w celu zakwalifikowania jej jako pozycji środków własnych zastosowanie (na wypadek zwłoki emitenta) art. 74 ust. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o obligacjach nakładające odpowiednio: obowiązek natychmiastowego wykupu obligacji według opcji obligatariusza, rygor wymagalności obligacji wieczystej.

Powyższe zmiany pozwolą na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych do podstawowych środków własnych i w konsekwencji znacznie ułatwią pokrycie wymogów kapitałowych wprowadzonych dyrektywą Wypłacalność II, zgodnie z którą skala działań zakładu ubezpieczeniowego i zakładu reasekuracyjnego uzależniona jest od wysokości posiadanych środków własnych – Kapitałowy wymóg wypłacalności – co może się przełożyć na rozwój rynkowy tych podmiotów.

Zgodnie z projektem ustawy, nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. O postępach w procesie legislacyjnym będziemy informować na bieżąco.