Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przewidujący m.in. nowelizację przepisów o fundacjach. Nowe regulacje wpłyną m.in. na obowiązek raportowania przez fundacje i mają zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

Sprawozdanie z działalności fundacji – nowy wzór i forma

Zmiany w ramach nowelizacji mają dotyczyć sprawozdań z działalności, które są corocznie składane przez fundacje właściwemu ministrowi. Projekt ustawy przewiduje upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jednolitego wzoru formularza sprawozdania, w miejsce dotychczasowego upoważnienia do jedynie określenia zakresu takiego sprawozdania. Podkreślić należy, że obecnie obowiązujące rozwiązanie w praktyce doprowadziło do posługiwania się przez różnych ministrów własnymi wzorami sprawozdania i brakiem jednego, ujednoliconego wzoru. Co więcej, wszystkie sprawozdania mają być przygotowywane w formie elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości prezentacji raportowanych informacji i wydają się krokiem w dobrym kierunku.  Kwestią otwartą pozostaje zakres informacji, który zostanie wskazany w jednolitym wzorze formularza sprawozdania.

 Sprawozdania z działalności OPP bez zmian

Co ciekawe, powyższe zmiany dotyczące sprawozdań z działalności zdają się nie obejmować swoim zakresem fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Nowelizacja nie odnosi się do istniejącego w ustawie o fundacjach wyłączenia obowiązku przygotowania i przedłożenia właściwemu ministrowi sprawozdania z działalności w przypadku sporządzenia i opublikowania przez taką fundację sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym wydaje się, że fundacje mające status OPP będą w dalszym ciągu zobowiązane do przygotowywania i publikowania sprawozdań merytorycznych według wzoru określonego przez Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Wejście w życie

Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Warto wskazać, że omówiony projekt jest już drugą wersją projektowanych zmian. Pierwotny projekt przewidywał, poza powyższymi, również szereg zmian związanych z ułatwieniem sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji przez właściwych ministrów oraz przewidywała sporządzanie sprawozdania z działalności w z góry określonej strukturze logicznej, a zatem projekt ewoluuje i jego ostateczny kształt może podlegać dalszym modyfikacjom, o których będziemy Państwa informować.