Szereg zmian dotyczących m.in. zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przewidują zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, dalej „Prawo budowlane”) zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawienia otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej „Projekt”).

Propozycje autora Projektu – Ministra Rozwoju przewidują kilka zmian w Prawie budowlanym mających na celu ułatwienie powstawania nowych inwestycji.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Projektu, zmiany w Prawie budowlanym obejmować będą głównie zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Zgodnie z tym, po nowelizacji Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie będzie wymagać chociażby wybudowanie zjazdu z drogi krajowej oraz zatok parkingowych na takich drogach (inwestycja będzie wymagać jedynie zgłoszenia). Zjazdy z dróg powiatowych i gminnych zaś, po wejściu w życie zmian Prawa budowlanego, nie będą wymagać ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia inwestycji właściwemu inspektorowi nadzoru.

Projekt zakłada również m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego poprzez skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z  30 do 21 dni, co zgodnie z założeniem autorów Projektu zapewni przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycji na podstawie zgłoszenia. Co więcej, wprowadzona zostanie możliwość wydawania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zaświadczeń o niewnoszeniu przez organ sprzeciwu do zgłoszenia budowli przed upływem właściwego terminu na wniesienie sprzeciwu. Powyższe ma zapewnić możliwość jak najwcześniejszego rozpoczęcia inwestycji.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych, zaś zmiany Prawa budowlanego nim objęte powinny wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.