Zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora i wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Projekt”).

Zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora i wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Projekt”).

Projekt przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zakłada istotne zmiany w odpowiedzialności inwestora i wykonawcy w zakresie dalszych umów o roboty budowlane z podwykonawcami.

Obecnie, art. 647 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”), w swoim ustępie 5 zawiera nieprecyzyjne stwierdzenie, zgodnie z którym zawierający umowę z podwykonawcą, inwestor oraz wykonawca ponoszą odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. Według autorów Projektu, przepisy w obecnym stanie implikują zbyt szeroką odpowiedzialność inwestora, obciążając go odpowiedzialnością bez względu na to czy wiedział o istotnych postanowieniach umowy pomiędzy podwykonawcą i zawierającym dalszą umowę o roboty budowlane podmiotem.

Projekt zmieniający art. 647 [1] ust. 5 Kodeksu cywilnego zakłada, iż inwestor powinien ponosić solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, tylko jeżeli wyraził zgodę na zawarcie dalszej umowy o roboty budowlane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Autorzy Projektu wskazują, iż zmiana ma na celu zwiększenie kontroli ze strony inwestora nad zawieranymi umowami z podwykonawcami, co ma bezpośrednie przełożenie na jego solidarną odpowiedzialność. Twórcy uzasadniają przy tym, że w obecnym stanie prawnym często domniemywa się zgodę inwestora na wykonanie robót przez podwykonawców poprzez chociażby milczącą akceptację ich obecności na placu budowy. Sprzyja to nadużyciom zawierania przez wykonawców umów o dalsze roboty budowlane bez wyraźnej zgody inwestora.

Projekt obecnie trafił do Komisji Ustawodawczej celem dalszego procedowania prac nad nim.