31 marca Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw („Nowelizacja”), przyjmując część poprawek zaproponowanych przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O pierwotnych założeniach Nowelizacji oraz kontrowersjach i dalszych zmianach pisaliśmy w poprzednich alertach.

Najistotniejszą zmianą Nowelizacji przyjętą przez Sejm jest modyfikacja katalogu podmiotów wyłączonych spod stosowania przepisów znowlizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592, „Ustawa”). Poza osobą bliską zbywcy oraz podmiotami publicznymi, nieruchomości rolne bez żadnych ograniczeń będą mogły nabywać także kościoły i związki wyznaniowe.

Co więcej poprawki do Nowelizacji zakładają m.in. wyłączenie spod regulacji Ustawy obrotu (i) zabudowanymi gruntami rolnymi o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki niewykorzystywane do produkcji rolnej wraz z gruntami do nich przyległymi, a także (ii) nieruchomościami rolnymi, które w dniu wejścia w życie Nowelizacji są przeznaczone na inne cele niż rolne w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zmiany zaproponowane przez Komisję a przyjęte przez Sejm objęły również kwestie dziedziczenia nieruchomości rolnych. Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami, restrykcje w obrocie ziemią rolną zaproponowane w Nowelizacji nie będą obejmowały dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego.

Obecnie Nowelizacja trafiła do Senatu, który zadecyduje o jej dalszym losie.