Sąd Najwyższy rozstrzygnął ostatnio jedną z praktycznych wątpliwości dotyczących funkcjonowania konstrukcji spółki komandytowej z komplementariuszem będącym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Struktury z komplementariuszem będącym spółką z o.o. (dalej: „GP-Sp. z o.o.”) cieszą się popularnością od dłuższego czasu. W praktyce często zdarza się, że ten sam podmiot jest zarówno wspólnikiem takiej spółki z o.o. jak i komandytariuszem w spółce komandytowej. Niektóre aspekty funkcjonowania takich konstrukcji rodzą jednak czasem pewne wątpliwości praktyczne.

Za przykład takiej nieoczywistej sytuacji może posłużyć zmiana umowy spółki komandytowej, w której komandytariuszem spółki jest osoba fizyczna będąca jednocześnie jednym z członków zarządu GP-Sp. z o.o.

Co do zasady, na zmianę umowy spółki komandytowej zgodę powinni wyrazić wszyscy wspólnicy spółki, tj. komandytariusze oraz komplementariusz (reprezentowany przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji). Jednocześnie należy pamiętać o art. 210 § 1 KSH, zgodnie z którym w umowie pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Przepisy KSH nie precyzują wprost, jak postępować w przypadku komandytariusza, który jest jednocześnie jednym z członków zarządu GP-Sp. z o.o., jednak w naszej ocenie do opisanej sytuacji miał zastosowanie przytoczony przepis. Należy jednak zaznaczyć, że część praktyków stała na stanowisku przeciwnym. Doprowadzało to często to sytuacji, w których ze względów ostrożności pełnomocnicy zmuszeni byli legitymować się zarówno pełnomocnictwem od zarządu komplementariusza, jak i pełnomocnictwem udzielonym przez zgromadzenie wspólników komplementariusza.

Kwestia ta została jednoznacznie rozstrzygnięta uchwałą Sądu Najwyższego z 7 września 2018 r., zgodnie z którą jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej - wymaganej na podstawie art. 9 KSH. - ma zastosowanie art. 210 § 1 KSH.