Zaostrzenie dotychczasowych przepisów dotyczących wycinki drzew, o którym pisaliśmy wcześniej, wkracza w decydującą fazę. Sejm przegłosował projekt zmian w prawie, który trafi teraz pod obrady Senatu.

Nowe przepisy przewidują, że właściciel działki będący osobą fizyczną zobowiązany będzie do zgłoszenia gminie zamiaru wycięcia drzew na swojej posesji. Obowiązek ten nie dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza – w zależności od gatunku drzewa -  50 cm lub 100 cm.

W ciągu 14 dni od powyższego zgłoszenia gmina dokona kontroli planowanej wycinki. Jeżeli w terminie 14 dni po przeprowadzeniu kontroli nie wyrazi ona sprzeciwu, właściciel działki będzie uprawniony do wycięcia drzew. Gmina ma prawo wyrazić sprzeciw jedynie w przypadkach określonych w ustawie, m.in. w wypadku, gdy drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub terenie przeznaczonym na zieleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jak wspomnieliśmy w naszym wcześniejszym tekście, zmiany mają na celu usunięcie luki w prawie. Poprzednia nowelizacja doprowadziła do sytuacji, w której osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, korzystając z ułatwień obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., wycinały bez ograniczeń drzewa znajdujące się na ich posesjach, po to by następnie odsprzedać przedmiotowe nieruchomości deweloperom.

Likwidacji tego problemu mają służyć nowe regulacje przewidujące, że jeśli w ciągu 5 lat od dokonania kontroli wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę na działce, na której wcześniej dokonano wycinki, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej,  na właściciela takiej nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za wycinkę drzew.

Projekt czeka jeszcze głosowanie w Senacie. W ciągu 30 dni może on zaakceptować ustawę i przesłać ją Prezydentowi do podpisu lub wprowadzić poprawki i zwrócić ją Sejmowi do dalszych prac. Będziemy informować Państwa na bieżąco o postępach w sprawie.