W dniu 4 lipca weszła w życie Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr L/1217/2017 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności („Uchwała").

Zapisy Uchwały mogą przynieść Warszawiakom sporo korzyści, ale i wprowadzić nie lada zamieszanie. Zgodnie z Uchwałą, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym udziela się 95% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

Uchwalając system bonifikat, stołeczna Rada Miasta działała na podstawie obecnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości („Ustawa"). Ustawa ta, oprócz możliwości udzielania bonifikaty, zawiera jeszcze jedno korzystne rozwiązanie dla Warszawiaków, a mianowicie możliwość wystąpienia o rozłożenie wspomnianej pięcioprocentowej opłaty na raty. Miasto będzie miało obowiązek taki wniosek uwzględnić. Jednocześnie użytkownicy wieczyści muszą pamiętać, że zgodnie z Ustawą, wniosek o przekształcenie musi złożyć określona liczba osób, których suma udziałów w nieruchomości powinna wynieść co najmniej połowę. Brak wymaganej liczby osób zablokuje cały proces.

Mieszkańcy Warszawy, którzy chcieliby skorzystać z propozycji miasta, powinni się jednak pospieszyć. W Sejmie procedowany jest bowiem projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, o którego założeniach informowaliśmy Państwa we wcześniejszych alertach. Zawiera on przepis, który może spowodować umorzenie niezakończonych postępowań przekształceniowych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów. Wejście w życie projektu planowane jest na 1 października tego roku.

To za sprawą art. 13 projektu, zgodnie z którym wszczęte na podstawie tej obecnie obowiązującej Ustawy postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tym prawie w prawo własności lub udziału we własności gruntu staną się bezprzedmiotowe, z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy samej ustawy.

Zgodnie z nową ustawą właściwy organ będzie mógł udzielić bonifikaty od opłat za dany rok na podstawie zarządzenia wojewody lub uchwały właściwej rady lub sejmiku. Spowoduje to konieczność wystąpienia ponownie o udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie. O szczegółach szerzej informowaliśmy Państwa we wcześniejszym alercie.

Istotnym założeniem projektu nowej ustawy przekształceniowej, jest umożliwienie samorządom określenia wysokości oraz zasad płatności opłat za uwłaszczenie nieruchomości gminnych we własnym zakresie. Nasuwa się pytanie, czy po wejściu w życie projektu, Miasto Stołeczne Warszawa zdecyduje się na kontynuowanie obecnie przyjętej polityki taniego uwłaszczenia mieszkańców?