Podczas wczorajszego posiedzenia Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych.
W przyjętym brzmieniu ustawy uwzględniono kilka poprawek, dotyczących w szczególności ograniczenia regulacji związanych z obowiązkiem przechowywania i niszczenia nagrań monitoringu wizyjnego wyłącznie do nagrań zawierających dane osobowe. W pozostałym zakresie projekt został uchwalony bez zasadniczych zmian.

Zgodnie z projektem, wejście w życie ustawy planowane jestna 25 maja 2018 r., a zatem równocześnie z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Co istotne, dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. co do zasady przestanie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r., z wyłączeniem jednakże niektórych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie do czasu wejścia w życie tzw. unijnej dyrektywy policyjnej.

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do nowych regulacji wynikających z RODO w zakresie, w jakim unijna regulacja pozostawiła swobodę państwom członkowskim. Ustawa przewiduje m.in. zastąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, modyfikuje kompetencje tego organu w sposób zbliżający do charakteru kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawą wprowadzono rozwiązania, mające
w założeniu przyspieszać postępowania w sprawach ochrony danych: zrezygnowano
z dwuinstancyjności postępowania w sprawach naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych oraz skrócono maksymalny czas trwania postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ do miesiąca.

Ustawa wbrew przewidywaniom nie ograniczyła drastycznej wysokości kar administracyjnych, jakie mogą być nakładane w wyniku naruszeń przepisów związanych z ochroną danych osobowych na podstawie RODO, choć wprowadziła możliwość nakładania kar na organy administracji publicznej w limitowanej wysokości.

Senat prawdopodobnie zajmie się głosowaniem nad projektem ustawy jeszcze podczas trwającego aktualnie posiedzenia, które może zostać przedłużone do 15 – 16 maja 2018 r.