Pomysł stworzenia nowej spółki handlowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA) nabiera kształtów. Ministerstwo Rozwoju rozesłało już do konsultacji zarys koncepcji zmian w kodeksie spółek handlowych.

Zasadniczym argumentem za wprowadzeniem PSA jest to, iż dostępne obecnie formy prawne nie odpowiadają potrzebom innowacyjnych przedsięwzięć (start-up’ów). Konieczne jest stworzenie podmiotu, który łączyłby w sobie łatwość założenia działalności i pozyskiwania kapitału, niskie wymogi formalne, bezproblemową likwidację, elastyczność w kształtowaniu stosunków wewnętrznych oraz możliwość sprawnej współpracy pomiędzy założycielami a inwestorami.

Naprzeciw wymogom nowoczesnego rynku wychodzi Ministerstwo Rozwoju. Według przesłanych założeń, proponuje ono utworzenie spółki, której charakter wpisywałby ją „pomiędzy” istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a spółkę akcyjną, łącząc przy tym zalety obu form prawnych z uwzględnieniem przytoczonych powyżej potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw.

Główne założenia projektu to:
• Brak ograniczeń co do czasu trwania spółki oraz profilu jej działalności (PSA mogą założyć także podmioty spoza branży nowych technologii);
• Możliwość szybkiej (24h) i odformalizowanej rejestracji online;
• Minimalna wartość kapitału zakładowego – 1 zł, minimalna wartość akcji – 1 gr;
• Obejmowanie akcji w zamian za pracę lub know-how;
• Zróżnicowane kategorie akcji – m. in. nieme, założycielskie, inwestorskie, pracownicze, doradcze;
• Odformalizowanie działalności bieżącej spółki (np. brak wymogu formy aktu notarialnego dla protokołu Zgromadzenia Akcjonariuszy, głosowanie online);
• Ochrona wierzycieli w postaci testów wypłacalności oraz rezerwy na pokrycie przyszłych strat;
• Ułatwienia w postaci objaśnień, instrukcji, także w językach obcych;
• Likwidacja wzorowana na likwidacji spółki z o.o., możliwość elektronicznej likwidacji;
• Brak możliwości obrotu akcjami na giełdzie.

Propozycja legislacji trafiła do wybranej grupy podmiotów celem wstępnych konsultacji. Nie jest jednak wykluczone, że nowe zmiany zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.