Od 16 maja 2020 r. zaczęła obowiązywać część przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, w tym tych przewidujących odwieszenie terminów procesowych i sądowych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy.

Trzeba przypomnieć, że na mocy tzw. Specustawy z dnia 2 marca 2020 r., zwanej potocznie Tarczą Antykryzysową 1.0, nowelizowanej w dniu 31 marca 2020 r., na mocy art. 15 zzs bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

  1. postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych
  2. postępowaniach karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia
  3. postępowaniach administracyjnych
  4. postępowaniach egzekucyjnych

uległ zawieszeniu. W przypadku powstawania nowych terminów procesowych i sądowych ich bieg natomiast nie rozpoczynał się.

Najnowsza Tarcza Antykryzysowa (3.0) uchyliła wskazany powyżej przepis art. 15 zzs. Efektem tego z dniem 23 maja 2020 r. nastąpi odwieszenie wszystkich terminów procesowych i sądowych.

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim konieczność ustalenia, które czynności procesowe nie zostały dokonane ze względu na ustawowe wstrzymanie terminów. W efekcie takiego przeglądu może okazać się konieczne wniesienie odpowiedniego pisma procesowego do właściwego sądu lub organu.

Pojawi się jednak zasadnicze pytanie: kiedy należy wnieść takie pismo? Terminy liczone będą na dwa sposoby, w zależności od tego, na którym etapie sprawy Tarcza Antykryzysowa 1.0 wstrzymała bieg terminu:

  1. jeśli bieg terminu rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisu art. 15 zzs do Tarczy Antykryzysowej 1.0 i został zawieszony – będzie biegł on dalej po 7 dniach od dnia 16 maja 2020 r. (od 23 maja 2020 r. na dokonanie czynności zostanie tylko tyle dni, ile brakowało do upływu terminu przed 31 marca 2020 r.)
  2. jeśli bieg terminu nie rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisu art. 15 zzs do Tarczy Antykryzysowej 1.0, bo obowiązek dokonania czynności procesowej powstał w okresie trwania epidemii – jego bieg rozpocznie się po upływie 7 dniu od dnia 16 maja 2020 r. (od 23 maja 2020 r. do dyspozycji pozostanie cały termin wyznaczony na dokonanie czynności)

Dlaczego to ważne?

Uchybienie terminom procesowym/sądowym może mieć poważne konsekwencje, takie jak uniemożliwienie powołania określonych twierdzeń lub dowodów, a nawet uprawomocnienie się niekorzystnego dla strony orzeczenia czy decyzji. Warto zatem już dziś dokonać przeglądu toczących się spraw i czynności, jakie należy w nich podjąć, aby wszelkich zobowiązań procesowych dopełnić terminowo.