Już dziś wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) (dalej: „Ustawa”), będąca wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (Dz. Urz. UE 157 z 15.06.2016 r.).

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzone zmiany wpływają na nowe zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawodawca, mając na uwadze założenia dyrektywy, rozszerzył definicję czynu nieuczciwej konkurencji m.in. o „pozyskiwanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. Podniósł także poprzeczkę przedsiębiorcom – od dziś nie wystarczy podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania informacji w poufności, a konieczne stanie się zachowanie wyższych standardów, a przez to „należytej staranności”. Ponadto, wprowadzono również wyjątki, w ramach których ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie naruszało prawa. Do tych wyjątków należą:

  • ochrona uzasadnionego interesu chronionego prawem,
  • ochrona tzw. sygnalistów, tj. korzystanie ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybień, działań z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego,
  • ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Zmiany w praktyce

Nowe uregulowania budzą jednak wątpliwości interpretacyjne. Wspomniane wyjątki zostały ujęte w Ustawie w sposób ogólny i mogą stać się przedmiotem licznych sporów. Należy pamiętać, że nowe regulacje to także nowe obowiązki, które ciążą na przedsiębiorcach. Powinni oni dostosować wewnętrzne regulaminy i polityki do wymagań Ustawy, a także dokonać audytu dotychczas zawartych umów w kontekście nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, np. umów z pracownikami, które mogą zawierać nieobowiązujące już na gruncie Ustawy ograniczenie czasowe do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności jedynie przez okres 3 lat.

Nowe rozwiązania są efektem światowej tendencji do wzmacniania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Bezpieczna tajemnica przedsiębiorstwa wpływa na sukces każdego początkującego biznesu  i zmiany te powinny mieć największe znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upów – pytanie tylko czy na pewno wszystkie start-upy, zwłaszcza te, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, są objęte ochroną wynikającą z wchodzącej w życie Ustawy – zdania prawników są podzielone.