Państwo wyciąga rękę do przedsiębiorców poszkodowanych drugą falą pandemii. 15 grudnia 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw kolejną nowelizację Tarczy Antykryzysowej, która wprowadza nowe, dodatkowe rozwiązanie pomocowe dla przedsiębiorców zajmujących się określonym rodzajem działalności. Tzw. Tarcza Branżowa jest przede wszystkim odpowiedzią Państwa na zamknięte sklepy, restauracje, siłownie, miejsca kultury itd. Jej głównym celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom restrykcji, które zostały zaostrzone na jesieni w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19. Na czym zatem polega nowy instrument wsparcia?

Kto może skorzystać?

 O nowy środek pomocowy może ubiegać się przedsiębiorca, który wg rejestru REGON na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą oznaczoną określonymi w ustawie kodami PKD (jako rodzaj przeważającej działalności). Jest to nowość – pozostałe oferowane w Tarczy Antykryzysowej rozwiązania polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników nie uzależniają możliwości ubiegania się o pomoc od przedmiotu działalności.

W praktyce z nowej formy pomocy może skorzystać przede wszystkim branża odzieżowa (np. sklepy z odzieżą i obuwiem), gastronomiczna (np. restauracje, firmy cateringowe), fitness (np. siłownie i inne obiekty sportowe), transport i turystyka (np. przewozy autobusowe, działalność pilotów wycieczek), niektóre placówki medyczne (np. sanatoria, centra rehabilitacyjne) a także kultura i edukacja (np. produkcja filmowa, placówki kultury).

Co z kwestią spadku przychodów?

Rodzaj działalności to jeszcze nie wszystko – przedsiębiorca musi ponadto spełnić dodatkową przesłankę związaną z wysokością osiąganego przychodu. Osiągnięty przychód z przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jak liczyć spadek przychodów?

Z uwagi na użyte w nowych przepisach sformułowanie „przychodu z przeważającej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych”, należy przyjąć, że, weryfikując sytuację finansową przedsiębiorcy pod kątem określonego spadku przychodów, a tym samym – możliwości uzyskania dofinansowania, konieczne będzie wzięcie pod uwagę przychodu, od którego odliczane są koszty i następnie obliczany podatek (w praktyce będzie zatem chodzić o uwzględnienie przychodu opodatkowanego CIT). Jest to zmiana względem kryterium „spadku obrotów gospodarczych”, które stosuje się przy dotychczasowych rozwiązaniach pomocowych dla przedsiębiorców.

 Jakie dodatkowe kryteria musi spełnić pracodawca?

Spadek przychodów i rodzaj wykonywanej działalności nie wystarczy – wzorem poprzednich rozwiązań dla pracodawców, wnioskodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z pewnymi wyjątkami), nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie może być wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Na co przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzenia pracowników oraz m.in. zleceniobiorców, z wyjątkiem osób, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązującego na dzień złożenia wniosku), oraz z wyjątkiem zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

O jakich kwotach mowa?

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że, przykładowo, pracodawca zatrudniający stu pracowników, będzie mógł liczyć na dofinansowanie do ich wynagrodzeń w granicach 200.000 zł miesięcznie, i 600.000 zł przez cały, trzymiesięczny okres pobierania dofinansowania.

Jak długo można otrzymywać to wsparcie?

Dofinansowanie w ramach Tarczy Branżowej jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w miesięcznych transzach.

Warto podkreślić, że – analogicznie jak w przypadku innych rozwiązań pomocowych dla pracodawców – dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Jakie ograniczenia po stronie pracodawcy?

Należy pamiętać, że otrzymanie wsparcia będzie związane z obowiązkiem zastosowania się do ograniczeń – celem dofinansowania jest ochrona miejsc pracy, zatem pracodawca, który je otrzyma, nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika (czyli np. z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych) przez okres cały objęty dofinansowaniem.

Co z terminami?

Zainteresowani nową formą dofinansowania powinni uważać na krótki termin składania wniosków. O ile przepisy nie zostaną w tym zakresie znowelizowane, wnioski można składać do dnia 28 lutego 2021 r.

Od kiedy można składać wnioski?

Tarcza Branżowa wchodzi w życie po upływie 3 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że w zasadzie już na dniach, bezpośrednio przed świętami, pracodawcom powinna zostać udostępniona możliwość składania wniosków. Miejmy nadzieję, że nowy rodzaj pomocy realnie pomoże przedsiębiorcom mierzącym się ze skutkami pandemii!