Rekompensata dla (wybranych) przedsiębiorców z woj. podlaskiego i lubelskiego

W ostatnim czasie uwaga większości społeczeństwa skupia się wokół wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Skomplikowana sytuacja faktyczna skłoniła ustawodawcę do podjęcia działań prawnych mających na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy, prowadząc działalność na terenach objętych stanem wyjątkowym (mowa o części województwa podlaskiego i lubelskiego), ponieśli straty z uwagi na wprowadzone ograniczenia. W związku z tym, wraz z końcem ubiegłego miesiąca Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która od 4 października bieżącego roku umożliwia wybranym, poszkodowanym przez tę sytuację przedsiębiorcom, ubieganie się o rekompensatę.

Podmioty uprawnione do rekompensaty

Katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o rekompensatę jest wąski i zamknięty. Wbrew oczekiwaniom przedsiębiorców, w kręgu spełniających warunki znaleźli się wyłącznie:

  • przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Ile i na jak długo?

Ustawa przewiduje przyznanie rekompensaty na okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego, w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej działalności na obszarze obejmującym określone obręby ewidencyjne (z powiatu siemiatyckiego, hajnowskiego, białostockiego, sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego, włodawskiego i bialskiego) w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. Warto wiedzieć, że zgodnie z przyjętą ustawą, rekompensata stanowi pomoc de minimis. Przychód z tytułu jej otrzymania nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ważne terminy

Mając na uwadze, że ustawa weszła w życie w ubiegły poniedziałek, tj. 4 października 2021 r., przedsiębiorcy zainteresowani wypłatą rekompensaty mogą od poniedziałku składać wnioski do właściwego wojewody. Decyzja zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Kontrola wnioskodawców

W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole. Co istotne, kontrole będą obligatoryjne w przypadku przedsiębiorców, którzy skorzystali z prawa do rekompensaty i uzyskali pomoc przekraczającą 65 000 PLN.