Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zdaniem resortu przedmiotowe zmiany mają przyspieszyć i ułatwić proces realizacji inwestycji.

Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość usytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy dopuszcza taką sytuację. Dzięki zmianom możliwa będzie także budowa budynku w granicy działki na styku z innym budynkiem we wszystkich rodzajach zabudowy.

W budynkach gastronomii lub handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, a także stacji paliw o powierzchni powyżej 100 m2, z wyłączeniem stacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych, mają znajdować się wydzielone pomieszczenia przystosowane do karmienia i przewijania dzieci. Z kolei w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług, o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie, nie będzie obowiązku urządzania ustępów ogólnodostępnych.

Zmienione przepisy określają także minimalną powierzchnię użytkową mieszkania równą 25 m2. Jednocześnie zrezygnowano z  określania  minimalnych  szerokości  i  powierzchni  pomieszczeń  w  mieszkaniu. Dodatkowo dopuszczono możliwość zaprojektowania aneksu kuchennego w pokoju dziennym w kawalerce.
Zwiększona zostanie natomiast szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m.  Nowelizacja uchyla jednocześnie przepis, który nakazywał projektowanie miejsca na pralkę jedynie w łazience.

Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wersji rozporządzenia przedstawionej do notyfikacji Komisji Europejskiej, uchwalone przepisy nie przewidują zmian w zakresie zapewnienia światła w nowych budynkach (obecny § 13 rozporządzenia).

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.