Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r. stwierdził, że roszczenie informacyjne określone w art. 2861 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej jest niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw, wskazany przepis utraci moc obowiązującą.

Na czym polega roszczenie informacyjne – w uproszczeniu na tym, że uprawniony z prawa własności przemysłowej może żądać udzielenia informacji  m.in. na temat ilości wytworzonych, wyprodukowanych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawa uprawnionego z własności przemysłowej, a także o wysokości cen uzyskanych za te towary. W praktyce sprowadza się to do możliwości żądania przekazania informacji potrzebnych do ustalenia przychodu osiągniętego przez potencjalnego naruszyciela w związku ze sprzedażą towarów naruszających prawa własności przemysłowej.
Po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw, wskazany przepis utraci moc obowiązującą i – patrząc na pierwsze reakcje rynku – nie wydaje się, żeby brak tego przepisu spowodował znaczące ograniczenia w możliwości dochodzenia swoich praw. Co więcej, wydaje się że często powoływanie się na roszczenie informacyjne było nadużywane i w efekcie nie prowadziło do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Już podkreśla się, że wyrok TK ma istotne znaczenie zwłaszcza z perspektywy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż nie będzie można w tak łatwy sposób – zwłaszcza w przypadku korzystania z prawa do roszczenia informacyjnego przez konkurentów działających na rynku – żądać ujawnienia informacji stanowiących często tajemnicę przedsiębiorstwa i chroniony know-how spółki.