Już dziś, 1 lipca 2021 r., witamy Prostą Spółkę Akcyjną – czyli nowy wehikuł wśród spółek kapitałowych. Jest to zupełnie nowy podmiot, który łączy w sobie cechy spółki akcyjnej z niespotykaną dotąd w tej kategorii elastycznością funkcjonowania.

Już samo opisanie pokrótce najważniejszych cech prostej spółki akcyjnej powinno zachęcić potencjalnego inwestora do jej założenia. Zacząć należy od minimalnego kapitału akcyjnego, który wynosi 1 złoty i nie będzie wpisany do umowy spółki, a co za tym idzie, jego zmiana będzie wymagała jedynie zgłoszenia do KRS, co na pewno ułatwi częstą zmianę jego wysokości. Nie można też nie wspomnieć o łatwym zbywaniu akcji, które powinno być potwierdzone jedynie formą dokumentową, co da na pewno dużą swobodę uczestnikom rynku. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony całkowicie elektronicznie przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub przez notariuszy.

Rada dyrektorów

Wraz z prostą spółką akcyjną do naszego porządku prawnego wchodzi też organ znany bardziej z zachodnich systemów, czyli rada dyrektorów. Nie jest to obowiązkowy organ, ale w przypadku jego powołania zastępuje on co do zasady zarząd oraz radę nadzorczą. Co ciekawe, regulamin rady może przypisywać określone czynności danym członkom rady. Ci z dyrektorów, którym powierzono czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, nazwani zostali dyrektorami wykonawczymi, natomiast wszyscy pozostali są dyrektorami niewykonawczymi, sprawującymi nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.

Likwidacja prostej spółki akcyjnej

W przypadku, gdyby jednak pojawiła się potrzeba likwidacji prostej spółki akcyjnej, czynność ta może być szybsza niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami, jedną z dróg likwidacji jest przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli sąd rejestrowy zezwoli na takie przejęcie, to niezwłocznie po uprawomocnieniu się tego postanowienia, akcjonariusz przejmujący może złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

Podsumowanie

Wszystko to brzmi ekscytująco. Wierzę, że prosta spółka akcyjna przyjmie się w naszym porządku prawnym i umożliwi implementację struktur, które niestety do tej pory często nie były możliwe do spełnienia wśród naszych klientów z uwagi na brak odpowiedników instytucji prawnych znajdujących się w amerykańskich czy zachodnioeuropejskich spółkach. Na pewno nie jest tak, że „prosta” w nazwie spółki oznacza prostotę jej funkcjonowania, bo w tym zakresie wiele mechanizmów jest dość zawiła i w dalszym ciągu będzie sprawiała problemy inwestorom, a do tego dojdzie jeszcze brak praktyki, która dopiero musi się wytworzyć i wyjaśnić nieścisłości wynikające z wprowadzenia nowej spółki.