W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Co ważne z punktu widzenia ESG, nowe przepisy mają na celu m.in. implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r., tj. dyrektywy CSRD.

Dyrektywa CSRD stanowi kolejny krok na drodze rozwoju sprawozdawczości informacji niefinansowych, zwanej także sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jej kluczowym celem jest zapewnienie, aby większa grupa przedsiębiorstw raportowała istotne, porównywalne i wiarygodne informacje na temat zrównoważonego rozwoju – bardziej użyteczne dla inwestorów i interesariuszy.

Dyrektywa CSRD wprowadza znaczące zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w obszarze ESG, które będą podlegały wdrożeniu do prawa krajowego. Na jej podstawie m.in.:

  • rozszerzono zakres jednostek zobowiązanych do raportowania – obowiązkiem tym zostały objęte m.in.: (i) wszystkie duże jednostki, (ii) jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, (iii) małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) oraz (iv) spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE;
  • ujednolicono rodzaj standardu raportowania – odstąpiono od dowolności w wyborze standardów raportowania na rzecz obowiązkowych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju;
  • poszerzono zakres raportowanych informacji – informacje dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju będą bardziej szczegółowe niż do tej pory;
  • wprowadzono weryfikację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – przewidziano obowiązkową atestację raportowanych informacji przez biegłych rewidentów.

Na marginesie sygnalizujemy, że projektowane przepisy wprowadzają także zmiany wynikające z dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. Dyrektywa delegowana podnosi co do zasady o 25% progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki). Przynależność do danej kategorii jednostek ma wpływ np. na możliwość korzystania z uproszczeń przewidzianych dyrektywą o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/UE), czy na obowiązek badania sprawozdań finansowych.

W konsekwencji przyjęcia i wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy CSRD i dyrektywy delegowanej konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe zmiany w przepisach krajowych zostaną zaprezentowane wkrótce. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów został ustalony na II kwartał 2024 r., zaś termin implementacji przepisów dyrektywy CSRD – na 6 lipca 2024 r., a dyrektywy delegowanej – na 24 grudnia 2024 r.