24 marca 2022 r. Sejm bezwzględną większością głosów odrzucił uchwałę Senatu w sprawie odrzucenia w całości ustawy o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2087 i 2097). To oznacza, że tzw. prawo holdingowe oraz przepisy rozszerzające uprawnienia rad nadzorczych, czekają jeszcze tylko na podpis Prezydenta.

Ustawowe vacatio legis określone jest (co do zasady) na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. O ile więc na ścieżce legislacyjnej nie wydarzy się nic zaskakującego, prawdopodobnie już tej jesieni nowe przepisy wejdą w życie. A zatem, po powrocie z wakacji polskie spółki i grupy kapitałowe będą musiały zmierzyć się z szeregiem nowych i doniosłych instytucji wprowadzonych do polskiego porządku prawnego.

W związku z tym, że Senat nie zgłaszał merytorycznych poprawek do tekstu aktu, a senackie „weto” zostało odrzucone przez Sejm, akt prawny będzie obowiązywał w takim brzmieniu, w jakim 9 lutego 2022 r. przyjął go Sejm. O losach nowelizacji informowaliśmy już wcześniej, zarówno na etapie projektu (Prawo holdingowe, czyli rządowa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych)  jak i po przyjęciu ustawy przez Sejm (Nowelizacja kodeksu spółek handlowych przyjęta przez sejm).