Na początku marca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dość niespodziewanie, opublikowało projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zakłada zniesienie limitu 30-krotności średniej pensji przy składkach na PPK (który obowiązuje w przypadku składek na ZUS).

W myśl projektowanej nowelizacji, jako wynagrodzenie, w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. aczkolwiek już bez – jak zakładano dotychczas - stosowania ograniczenia dotyczącego limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2019 r. jest to kwota rzędu 142 950 zł).

Zgodnie z intencją projektodawców, założeniem zmiany jest uproszczenie i sfunkcjonalizowanie procedury rozliczania PPK – ze strony pracodawców m.in. poprzez zniesienie obowiązku kalkulowania składek i weryfikowania kwot wynagrodzenia, od którego należy naliczać składki, natomiast ze strony pracowników – poprzez zniesienie limitu oszczędności, co docelowo ma sprawić, że pracownicy, już nieograniczeni limitem, będą mogli odłożyć w ramach PPK większe kwoty.

Warto jednak mieć na uwadze, że nowelizacja, o ile wejdzie w życie, może doprowadzić do generowania większych kosztów dla pracodawców, szczególnie jeśli na oszczędzanie w ramach PPK decydują się pracownicy o wyższych zarobkach – w takich bowiem przypadkach ich wpłaty dotyczyłyby całości otrzymywanego przez niech wynagrodzenia, nie zaś tylko od kwoty rocznego ograniczonej limitem 30-krotności.

Projekt zakłada, że zmiana wejdzie w życie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. W praktyce można się spodziewać, że do nowelizacji dojdzie jeszcze przed 1 lipca 2019 r. Z perspektywy pracodawców bez wątpienia byłoby lepiej, gdyby decyzje w tym zakresie zapadły jak najszybciej, tak, aby mieli oni pewność regulacji, którą są objęci.

Niezależnie od powyższego, przedsiębiorcy, u których zatrudnienie przekracza 250 osób, powinni mieć na względzie, że już od 1 lipca br. przewidziane są pierwsze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. w zakresie realizacji obowiązku wdrożenia PPK. Z pewnością warto już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany.