Od momentu odwołania stanu epidemii prace nad wdrożeniem instytucji pracy zdalnej do kodeksowych regulacji intensywnie trwają. 7 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wprowadzenie na stałe do Kodeksu pracy instytucji pracy zdalnej. Obecnie projekt ustawy oczekuje na I czytanie. Przepisy mają wejść w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, dlatego warto przypomnieć najważniejsze założenia, które mają zostać wprowadzone komentowaną nowelizacją ustawy.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpią obowiązującą obecnie w Kodeksie pracy telepracę. Praca zdalna ma przede wszystkim opierać się na uzgodnieniach między pracownikiem i pracodawcą, jednak projekt wskazuje, że zasady jej wykonywania określać będzie porozumienie między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku braku działania takiej organizacji u pracodawcy – w regulaminach, ustanowionych po konsultacjach z przedstawicielami pracowników. Dopuszcza się możliwość wykonywania pracy zdalnej także w drodze polecenia lub porozumienia zawartego z pracownikiem. Porozumienie, co do świadczenia pracy w formie zdalnej może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie trwania zatrudnienia - wówczas z inicjatywą może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Kiedy pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej?

Projekt ustawy przewiduje dla pracodawców możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej w następujących przypadkach:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego, a także w okresie 3 miesięcy od jego odwołania, lub
  • w okresie, w którym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Polecenie to musi być poprzedzone złożeniem stosowanego oświadczenia przez pracownika, w formie papierowej lub elektronicznej, odnoszącego się do faktu, że posiada on odpowiednie warunki lokalowe i techniczne.

Kiedy pracodawca będzie związany wnioskiem pracownika?

Projektowane przepisy mówią o tym, że pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wnioski o wykonywanie pracy zdalnej pracownic będących w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do 4. roku życia, pracowników sprawujących opiekę nad członkiem rodziny lub inną osobą, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, a także pracowników – rodziców dzieci posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Pracodawca będzie mógł jednak odmówić wykonywania pracy zdalnej, jeżeli jej wykonywanie nie będzie to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy pracownika.

Co z kosztami?

Przepisy zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę zdalną odpowiednich materiałów i narzędzi, a także ich instalację, serwis czy konserwację lub pokrycie kosztów z tym związanych. Ponadto będą zobowiązani do pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy, a zasady ich porywania powinny zostać określone w stosownym porozumieniu lub regulaminie. Pokrycie wyżej opisanych kosztów alternatywnie będzie mogło odbywać się w formie wypłacania pracownikowi ryczałtu.

Okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej

Nowa regulacja da pracownikowi także możliwość wnioskowania o okazjonalne świadczenie pracy w formie zdalnej w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w danym roku. Jednak w takich sytuacjach koszty związane ze świadczeniem pracy będą obciążać pracownika.

Szkolenie wstępne BHP w formie zdalnej?

Projektowana ustawa przewiduje możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w pełni w formie zdalnej dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Więcej na temat pracy zdalnej będziecie mogli Państwo usłyszeć podczas naszego następnego webinarium z cyklu HRstacja, który odbędzie się już 28 czerwca. Zapraszamy!