Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydowali o wprowadzeniu do Kodeksu Pracy długo wyczekiwanych przepisów dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Projekt wrócił do Sejmu, w związku z poprawkami wprowadzonym przez Senat. Sejm zdecydował o odrzuceniu wszystkich zmian zaproponowanych przez Senat.

Jakie poprawki Senatu odrzucił Sejm?

  • wydłużenie vacatio legis dotyczącego pracy zdalnej z 2 do 3 miesięcy;
  • zwiększenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej z 24 do 30 dni;
  • zwiększenie z 4 do 10 lat wieku dziecka, którego pracownik-rodzic może złożyć wniosek o pracę zdalną, a pracodawca jest zobowiązany taki wniosek zaakceptować;
  • wprowadzenie obowiązku uwzględnienia przez pracodawcę wniosku o pracę zdalną pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na co muszą się przygotować pracodawcy w związku z nowymi przepisami?

  • wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych (porozumienie / regulamin);
  • ustalenie zasad pokrywania kosztów / rozliczania się z pracownikiem;
  • określenie procedur ochrony danych osobowych;
  • dostosowanie się do odpowiednich regulacji z obszaru BHP;
  • ocenę ryzyka zawodowego;
  • ewentualnie także dostosowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy do zasad dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników (regulaminy pracy/wynagradzania, procedury ochrony danych osobowych, polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe).

Kiedy przepisy zaczną obowiązywać?

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a w przypadku pracy zdalnej – w ciągu 2 miesięcy. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP, który ma na to 21 dni oraz publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowe regulacje będą miały bezpośredni wpływ na sytuację i obowiązki pracodawców. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w zakresie przygotowania Państwa na wejście w życie nowych przepisów.