Wczoraj po godzinie 21 Sejm RP głosował nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2335, 2618 i 2618-A), a więc pakiecie nowelizacji, która wprowadza pracę zdalną i kontrolę trzeźwości do Kodeksu Pracy.

Podczas posiedzenia głosowano nad dwiema poprawkami: większym wymiarem okazjonalnej pracy zdalnej i wydłużeniem vacatio legi z dwóch do trzech miesięcy. Choć wydłużenie vacatio legis spotkało się z poparciem wśród posłów, to finalnie żadna z procedowanych poprawek nie uzyskała wymaganej większości.

Co więc będzie zawierał projekt, który teraz trafi do Senatu RP?

Praca zdalna

Kwestie uregulowania pracy zdalnej – Pracodawcy będą musieli ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku przy większej liczbie zakładowych organizacji związkowych – w porozumieniu z tymi organizacjami.

Jeżeli u danego pracodawcy nie ma zakładowych organizacji związkowych, to wtedy zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Okazjonalna praca zdalna – Na wniosek pracownika praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie w wymiarze, który nie przekracza 24 dni w roku kalendarzowym. W tym przypadku koszty pracy zdalnej będzie pokrywał pracownik.

Pokrycie kosztów - Projektowane przepisy zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę zdalną odpowiednich materiałów i narzędzi, a także ich instalację, serwis czy konserwację lub pokrycie kosztów z tym związanych. Pracodawcy zobowiązani będą również do pokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy.

Projekt przewiduje również możliwość rozliczania się z pracownikiem świadczącym pracę w formie zdalnej w formie wypłacania ryczałtu.

Przepisy wejdą w życie w terminie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Co w związku z tym muszą przygotować pracodawcy:

  • wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych (porozumienie / regulamin);
  • ustalenie zasad pokrywania kosztów / rozliczania się z pracownikiem;
  • określenie procedur ochrony danych osobowych;
  • dostosowanie się do odpowiednich regulacji z obszaru BHP;
  • ocenę ryzyka zawodowego;
  • ewentualnie także dostosowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy do zasad dotyczących pracy zdalnej (regulaminy pracy/wynagradzania, procedury ochrony danych osobowych, polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe).

Kontrola trzeźwości

Pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników jeżeli to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Dodatkowo kontrola może obejmować badanie na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Samo wprowadzenie kontroli trzeźwości, grup lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób jej przeprowadzania kontroli trzeźwości, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Wedle projektowanych przepisów pracodawca będzie musiał poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób u niego przyjęty na dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Pracodawcy będą mogli kontrolować również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zaznaczamy jednak, że to tylko niektóre z kwestii zawartych w projekcie.

Teraz projektem zajmie się Senat. Będziemy Państwa informować o dalszych etapach procesu legislacyjnego.