Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zawiera ogólne postanowienia dotyczące pomocy publicznej dla deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych przedsiębiorców w związku z uwłaszczeniem, na co zwracaliśmy uwagę w poprzednich wpisach. Wobec problemów z interpretacją omawianych przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z pomocą de minimis w ustawie uwłaszczeniowej.

Zgodnie z ustawą uwłaszczeniową, do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność będzie dochodziło nie tylko w przypadku gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, ale i w sytuacji, gdy grunt będzie wykorzystywany w części na cele inne niż mieszkalne, tzn. kiedy w budynku posadowionym na tym gruncie większość lokali będzie miała przeznaczenie mieszkaniowe, ale będą znajdowały się w nim również lokale handlowe i usługowe, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, które zostaną objęte przekształceniem „przy okazji” uwłaszczenia gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym przedsiębiorcy, co do których będą miały zastosowanie przepisy ustawy uwłaszczeniowej, będą musieli zwrócić uwagę na kwestię limitów pomocy de minimis w związku z ponoszeniem przez nich płatności z tytułu opłaty przekształceniowej (chyba że skorzystają z wydłużonego okresu płatności) oraz korzystaniem z bonifikat przewidzianych w ww. ustawie.

Należy przy tym podkreślić, że definicja przedsiębiorcy w prawie unijnym jest nader szeroka i zawiera wszelkie podmioty faktycznie prowadzące działalność gospodarczą, tj. oferują produkty lub usługi na rynku. Mogą nimi więc być np.:

  • właściciele lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
  • deweloperzy (w zakresie mieszkań niesprzedanych),
  • spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowej o statusie odrębnej własności.

W dokumencie przygotowanym przez UOKiK urząd wyjaśnia m.in.:

  • kogo dotyczą przepisy dot. pomocy de minimis,
  • zasady dokonywania opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,
  • kwestię dopłat przy przekroczeniu limitu pomocy de minimis,
  • kwestię nabycia prawa użytkowania wieczystego na rynku wtórnym,
  • aspekty dot. pomocy publicznej udzielanej spółdzielniom mieszkaniowym, oraz
  • procedurę związaną z udzielaniem pomocy publicznej w związku z ustawą uwłaszczeniową.

Link do strony UOKiK, gdzie została umieszczona treść ww. wyjaśnień.