Sąd Najwyższy stwierdził, że nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, wbrew przepisom Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej: Ustawa), jest nieważne, nawet jeśli do nabycia doszło w wyniku połączenia spółek.

Sprawa dotyczyła spółki prawa polskiego, która w wyniku połączenia z inną spółką stała się podmiotem zagranicznym w rozumieniu Ustawy oraz w ramach sukcesji nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej położonej na terenie województwa mazowieckiego.

Sąd Najwyższych uchwałą o sygnaturze akt III CZP 80/15 z dnia 20 listopada 2015 r. stwierdził, że roszczenie przewidziane w art. 6 Ustawy  zmierza do stwierdzenia nieważności skutku w postaci nabycia własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości.

Stąd wniosek, że procesy restrukturyzacyjne, w wyniku których polska spółka staje się podmiotem zagranicznym (w rozumieniu Ustawy), nie wyłączają obowiązku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Orzeczenie ma duże znaczenie dla praktyki, szczególnie w przypadku nabywania nieruchomości  rolnych i leśnych, gdzie wciąż jeszcze, w ramach okresu przejściowego, Ustawa przewiduje konieczność uzyskania zgody na nabycie nieruchomości nawet przez podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.