Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe przepisy mające przyspieszyć inwestycje budowlane zostały właśnie skierowane do publicznych konsultacji.

W projekcie ustawy wprowadzającej zmiany w m.in. Prawie budowlanym, Prawie energetycznym czy też ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury proponuje wprowadzenie części z rozwiązań nad jakimi toczone są obecnie prace w ramach tworzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Wśród proponowanych rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego jest m.in. nowy instrument planistyczny w postaci obszarów zorganizowanego inwestowania (OZI). OZI mają stanowić narzędzie integracji wykonywania wielu przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie, umożliwiając skoordynowane projektowanie i realizację inwestycji.

Przepisy zakładają, że w trybie OZI realizowane będą przede wszystkim duże projekty urbanistyczne. OZI będzie wykorzystywane np. przy komercyjnych inwestycjach mieszkaniowych, gwarantując zaprojektowanie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej z odpowiednią infrastrukturą społeczną i terenami zielonymi.

Zastosowanie procedury OZI zakłada współpracę gmin z inwestorami. OZI opiera się na połączeniu etapu planistycznego z wykonawczym poprzez wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę (zawierających w jednej decyzji wszystkich rozstrzygnięć niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych) na podstawie specjalnych planów regulacyjnych.

Projekt przewiduje możliwość uczestniczenia inwestorów w procesie opracowywania i uchwalania planów regulacyjnych. Co ciekawe, plan regulacyjny będzie mógł zostać uchwalony wbrew ustaleniom planu miejscowego oraz studium. Ramy finansowe i wykonawcze inwestowania oraz obowiązki inwestorów związane z realizacją inwestycji określać będzie umowa urbanistyczna zawierana z gminą.

Ministerstwo proponuje również wprowadzenie zmian w warunkach zabudowy. Zgodnie z aktualnymi zapisami projektu decyzja o warunkach zabudowy będzie ważna tylko dwa lata od dnia, w którym stała się ostateczna (dzisiaj taka decyzja jest bezterminowa). Zdaniem przedstawicieli resortu zmiana ta ma ukrócić wykorzystywanie warunków zabudowy do spekulacji gruntami.

Niemałe kontrowersje wywołuje zmiana przez ministerstwo przesłanek pozwalających na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z proponowanymi zmianami, tzw. decyzje WZ będą możliwe do uzyskania jedynie wtedy, gdy działka budowlana posiada wspólną, nie krótszą niż 4 m granicę z co najmniej jedną działką zabudowaną budynkiem innym niż pomocniczy, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej. Ostatnie wypowiedzi autorów projektu wskazują jednak, że kontrowersyjny zapis będzie jeszcze modyfikowany zgodnie ze zgłaszanymi postulatami środowiska.

Zmiany dotkną także pozostałych decyzji budowlanych. Zgodnie z proponowanymi zmianami, po upływie 5 lat od wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy (lub 8 lat od zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, których wykonanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu budowy) nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli na jej podstawie zostało zrealizowane zamierzenie budowlane.

W projektowanych przepisach przewiduje się także wyraźne rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci. Projekt budowlany będzie się składał z projektu inwestycyjnego oraz projektu technicznego. Projekt inwestycyjny będzie tą częścią projektu budowlanego, która będzie zatwierdzana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, ma w swoim założeniu przebiegać sprawniej i szybciej.

Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym roku. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępie prac w tym zakresie.