Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej wysokości stawki godzinowej w 2023 roku. W przyszłym roku czekają nas dwie podwyżki – pierwsza w styczniu i kolejna w lipcu. Takie działania wymuszają obowiązujące przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie z którymi, jeśli w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik inflacji przekracza 5% to w roku następującym ustala się dwa terminy zmiany wysokości płacy minimalnej.

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 3490 zł brutto, tj. o 480 zł więcej niż w 2022 r., a od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł brutto, czyli więcej o 590 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej obecnie.

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie do 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł brutto, tj. ostatecznie nastąpi wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwot obowiązujących w 2022 r.

Na co wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które są liczone na podstawie. W przyszłym roku wzrośnie m.in.:

  • wynagrodzenie za czas przestoju;
  • dodatek za pracę w porze nocnej;
  • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń;
  • kwota minimalnego odszkodowania należnego pracownikowi za naruszenie wobec niego zasady równego traktowania czy stosowanie mobbingu;
  • kwota maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Według rządowych komunikatów szacuje się, że w przyszłym roku wyższe wynagrodzenie otrzyma ok. 3 mln ludzi.