W dniu 2 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, której założenia omawialiśmy szczegółowo w poprzednich wpisach. Nowe przepisy mają m.in. uregulować zasady zmiany celu prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z ww. ustawą, przekwalifikowanie celu użytkowania wieczystego będzie możliwe, gdy nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu użytkowania wieczystego. Z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego będzie mógł wystąpić właściwy organ albo użytkownik wieczysty.

Z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej użytkownik wieczysty będzie mógł wystąpić również w przypadku, gdy proponowana zmiana jest zgodna:

  • z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
  • ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
  • z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
  • z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli w związku ze zmianą celu użytkowania wieczystego ulegnie obniżeniu wysokość stawki procentowej opłaty rocznej, możliwe będzie ustalenie przez strony umowy (organ oraz użytkowania wieczystego) jednorazowej opłaty na rzecz właściciela nieruchomości, nie wyższej jednak niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Dodatkowo, zgodnie z nowymi regulacjami niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.