Projekt ustawy o zmianie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (według stanu na 6 marca 2018 r.) trafił pod koniec marca do Sejmu, gdzie od 11 kwietnia 2018 r. znajduje się na etapie I czytania w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Z uwagi na obowiązek rozstrzygnięcia wszystkich aukcji do 30 czerwca 2021 r. (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej) oraz przeprowadzenia co najmniej jednej aukcji rocznie, istnieje szansa na przyspieszenie prac nad projektem w celu ogłoszenia następnej aukcji jeszcze w 2018 r. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany objęte projektem.

Energetyka wiatrowa – podatek od nieruchomości oraz pozwolenie na budowę

Jedną z najważniejszych zmian stanowi przywrócenie podatku od nieruchomości we wcześniejszej wysokości (tj. opodatkowanie wyłącznie części budowlanej elektrowni wiatrowej) i to już z dniem 1 stycznia 2018 r., do czego Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej. W zakresie pozostałych zmian, o dwa lata ma zostać przedłużona moc pozwoleń na budowę, wydanych przed 16 lipca 2016 r. oraz na podstawie postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem (jako dniem wejścia w życie tzw. ustawy odległościowej).

Pozwolenie na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych pozostanie w mocy, o ile pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane w ciągu pięciu lat od 16 lipca 2016 r. (tj. do 16 lipca 2021 r.). Wybudowana część elektrowni będzie podlegać rozbiórce, w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na budowę z uwagi na upływ wskazanego okresu oraz nieuzyskania nowego lub zamiennego pozwolenia na budowę dla wskazanej elektrowni w okresie roku od dnia utraty mocy przez poprzednie pozwolenie.

Energetyka wiatrowa i słoneczna – aukcje OZE

Na 2018 r. ustawodawca niezmiennie nie przewiduje aukcji dla wiatraków i energii słonecznej istniejącej, jak również zmodernizowanej. Ogłoszone mają natomiast zostać aukcje dla „nowego” wiatru (wraz z „nowymi” instalacjami słonecznymi).

Definicja instalacji OZE oraz wyraźne wyłączenie dla równoczesnego korzystania z dwóch systemów wsparcia

Zmianie ulegnie sama definicja instalacji OZE przez zamianę przesłanki „wyprowadzania mocy” na przesłankę „opisania przez dane techniczne i handlowe” i wykreślenie z definicji możliwości „wytwarzania ciepła” obok wytwarzania energii. Doprecyzowano również, że energia elektryczna wytworzona w danej instalacji może korzystać wyłącznie z jednego systemu wsparcia (wątpliwość ta dotyczyła istniejących instalacji OZE) oraz że okres prawa do pokrycia ujemnego salda (tj. okres 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia), należy liczyć nie wcześniej niż od 1 października 2005 r.

Wpływ inwestycyjnej pomocy publicznej na prawo pokrycia ujemnego salda

Ważna zmiana dotyczy zasad ustalania pomocy publicznej oraz jej wpływu na cenę oferowaną przez wytwórcę na aukcji. Zgodnie z art. 39 Ustawy o OZE w nowym brzmieniu, prawo udziału w aukcji OZE oraz maksymalna cena energii, którą wytwórca będzie mógł zaoferować na aukcji, nie będą już uzależnione od łącznej wartości pomocy publicznej, uzyskanej przez wytwórcę. Przyznana pomoc inwestycyjna będzie za to pomniejszać cenę aukcyjną i dopiero tak skorygowana cena stanowić będzie podstawę wypłaty tzw. ujemnego salda (tj. różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny skorygowanej). W przypadku powstania dodatniego salda – w szczególności z uwagi na wartość pomocy inwestycyjnej, przyznanej wytwórcy, będzie ono podlegało rozliczeniu z przyszłym saldem ujemnym lub zwrotowi na rzecz operatora rozliczeń energii odnawialnej.

Przepis precyzyjny i przepis nieprecyzyjny

Na koniec, doprecyzowane zostaną warunki wygrania aukcji, określone w art. 80 ust. 1. Aukcję wygrywać bedą uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE (pomniejszoną o VAT) oraz których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Wprowadzony ma jednak zostać wysoce nieprecyzyjny przepis, tj. art. 72a ust. 1, który może być interpretowany jako obowiązek sprzedaży energii, wytworzonej do końca 2020 r., na giełdzie.

W oczekiwaniu na przyjęcie ustawy i ogłoszenie aukcji, będziemy Państwa informować o ewentualnych dalszych istotnych zmianach projektu ustawy, na etapie prac parlamentarnych.

 

Energetyka wiatrowa – podatek od nieruchomości oraz pozwolenie na budowę

Jedną z najważniejszych zmian stanowi przywrócenie podatku od nieruchomości we wcześniejszej wysokości (tj. opodatkowanie wyłącznie części budowlanej elektrowni wiatrowej) i to już z dniem 1 stycznia 2018 r., do czego Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej. W zakresie pozostałych zmian, o dwa lata ma zostać przedłużona moc pozwoleń na budowę, wydanych przed 16 lipca 2016 r. oraz na podstawie postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem (jako dniem wejścia w życie tzw. ustawy odległościowej).

Pozwolenie na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych pozostanie w mocy, o ile pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane w ciągu pięciu lat od 16 lipca 2016 r. (tj. do 16 lipca 2021 r.). Wybudowana część elektrowni będzie podlegać rozbiórce, w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na budowę z uwagi na upływ wskazanego okresu oraz nieuzyskania nowego lub zamiennego pozwolenia na budowę dla wskazanej elektrowni w okresie roku od dnia utraty mocy przez poprzednie pozwolenie.

Energetyka wiatrowa i słoneczna – aukcje OZE

Na 2018 r. ustawodawca niezmiennie nie przewiduje aukcji dla wiatraków i energii słonecznej istniejącej, jak również zmodernizowanej. Ogłoszone mają natomiast zostać aukcje dla „nowego” wiatru (wraz z „nowymi” instalacjami słonecznymi).

Definicja instalacji OZE oraz wyraźne wyłączenie dla równoczesnego korzystania z dwóch systemów wsparcia

Zmianie ulegnie sama definicja instalacji OZE przez zamianę przesłanki „wyprowadzania mocy” na przesłankę „opisania przez dane techniczne i handlowe” i wykreślenie z definicji możliwości „wytwarzania ciepła” obok wytwarzania energii. Doprecyzowano również, że energia elektryczna wytworzona w danej instalacji może korzystać wyłącznie z jednego systemu wsparcia (wątpliwość ta dotyczyła istniejących instalacji OZE) oraz że okres prawa do pokrycia ujemnego salda (tj. okres 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia), należy liczyć nie wcześniej niż od 1 października 2005 r.

Wpływ inwestycyjnej pomocy publicznej na prawo pokrycia ujemnego salda

Ważna zmiana dotyczy zasad ustalania pomocy publicznej oraz jej wpływu na cenę oferowaną przez wytwórcę na aukcji. Zgodnie z art. 39 Ustawy o OZE w nowym brzmieniu, prawo udziału w aukcji OZE oraz maksymalna cena energii, którą wytwórca będzie mógł zaoferować na aukcji, nie będą już uzależnione od łącznej wartości pomocy publicznej, uzyskanej przez wytwórcę. Przyznana pomoc inwestycyjna będzie za to pomniejszać cenę aukcyjną i dopiero tak skorygowana cena stanowić będzie podstawę wypłaty tzw. ujemnego salda (tj. różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny skorygowanej). W przypadku powstania dodatniego salda – w szczególności z uwagi na wartość pomocy inwestycyjnej, przyznanej wytwórcy, będzie ono podlegało rozliczeniu z przyszłym saldem ujemnym lub zwrotowi na rzecz operatora rozliczeń energii odnawialnej.

Przepis precyzyjny i przepis nieprecyzyjny

Na koniec, doprecyzowane zostaną warunki wygrania aukcji, określone w art. 80 ust. 1. Aukcję wygrywać bedą uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE (pomniejszoną o VAT) oraz których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Wprowadzony ma jednak zostać wysoce nieprecyzyjny przepis, tj. art. 72a ust. 1, który może być interpretowany jako obowiązek sprzedaży energii, wytworzonej do końca 2020 r., na giełdzie.

W oczekiwaniu na przyjęcie ustawy i ogłoszenie aukcji, będziemy Państwa informować o ewentualnych dalszych istotnych zmianach projektu ustawy, na etapie prac parlamentarnych.