1 marca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych przewidziana przez tzw. pakiet MŚP. Oprócz wielu innych zmian, o których już pisaliśmy, ustawodawca postanowił znowelizować procedurę składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu w spółkach kapitałowych. Nowe zasady mają na celu chronić dobro spółki i zapobiegać sytuacjom pozostawania spółki bez członków zarządu.

Jak było dotychczas?

Do tej pory każdy członek zarządu mógł w dowolnym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji poprzez złożenie spółce stosownego oświadczenia, które wywierało skutek z dniem doręczenia. Istotne wątpliwości co do sposobu złożenia oświadczenia oraz jego skuteczności pojawiały się jednak w przypadku, gdy rezygnację składał jedyny członek zarządu, cały zarząd równocześnie bądź ostatni członek zarządu wieloosobowego. Sąd Najwyższy podjął wprawdzie próbę wykładni przepisów w tym zakresie, jednak nie rozwiała ona istotnych wątpliwości praktycznych – stąd próba doregulowania tej kwestii wprost w przepisach.

Jak będzie od 1 marca 2019 r.?

Na starych zasadach zrezygnować z pełnienia funkcji będzie mógł wyłącznie członek wieloosobowego zarządu, o ile nie będzie ostatnim członkiem zarządu wieloosobowego rezygnującym ze swojej funkcji. Osoba będąca ostatnim reprezentantem spółki będzie musiała dłużej pozostać na stanowisku, mandat nie wygaśnie bowiem z dniem doręczenia spółce oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji. Stanowią o tym dwa nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych, tj. art. 202 § 6 KSH, mający zastosowanie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 369 § 51 i § 52 KSH dotyczący spółki akcyjnej. Jedyny członek zarządu spółki z o.o., który zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji, powinien złożyć rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie – oświadczenie o rezygnacji członka zarządu ma być elementem zaproszenia na zgromadzenie. Rezygnacja jest natomiast skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. W przypadku spółki akcyjnej jedyny członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Jeżeli natomiast żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, zastosowanie znajdzie procedura analogiczna jak w spółce z o.o.
Warto również odnotować, że zgodnie z art. 238 KSH zgromadzenie zwołuje się co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. W praktyce oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji, jedyny członek zarządu (lub ostatni z członków zarządu) nie będzie mógł już zrezygnować z pełnionej funkcji z dnia na dzień, a będzie zobowiązany do dalszego pełnienia funkcji jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie po formalnym podjęciu decyzji o rezygnacji.

Zmiany dotyczące powoływania członków zarządu w spółce partnerskiej

Pozostając w tematyce zarządu, warto również nadmienić, że do art. 97 KSH dodany został § 3, zgodnie z którym w spółce partnerskiej, w której działa zarząd, członkiem tego organu będzie musiał być przynajmniej jednej partner (wspólnik). Do tej pory KSH nie przewidywał żadnych szczególnych wymogów w tym zakresie.
O pozostałych zmianach w KSH mogą przeczytać Państwo w tym wpisie.