Do 4 czerwca b.r. podmioty zewnętrznie zarządzające alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) lub same ASI powinny złożyć do KNF wniosek o wpis do rejestru lub o wydanie zezwolenia. Uchybienie w tym zakresie będzie skutkować wysokimi karami pieniężnymi i odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z definicją, status ASI mają spółki kapitałowe oraz komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których wyłączna działalność polega na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

W zakresie tak szerokiej definicji mieścić się będą m.in. spółki giełdowe, ale też podmioty typu PE lub VC.

Praktyka pokazuje, że zarządzający wehikułami inwestycyjnymi często nie mają jeszcze świadomości, że podlegają obowiązkom wynikającym z Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. 2016, poz. 1896; dalej: Ustawa)

Zgodnie ze stanowiskiem KNF, zarządzający ASI powinni dokonać autoidentyfikacji i zgłoszenia do KNF. Niemniej, określenie czy dany podmiot jest ASI nie jest łatwe ze względu na bardzo szeroką i nieprecyzyjną definicję. Co do zasady, za ASI nie są uznawane podmioty będące jedynie spółkami holdingowymi.

Przypomnijmy również, że w przypadku, gdy inwestorzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność w formie ASI, powinni złożyć odpowiedni wniosek do KNF jeszcze przed rozpoczęciem tej działalności (w niektórych przypadkach nawet przed rejestracją spółki w KRS). Uchybienie tym wymogom może doprowadzić nawet do konieczności rozpoczęcia na nowo całej procedury związanej z procesem inwestycyjnym.