Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza uprościć obrót gruntami rolnymi. Zmiany mają odczuć przede wszystkim spółki prawa handlowego.
  Projektowana przez ministerstwo regulacja mająca na celu zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w dalszym ciągu zakłada, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik, ale wprowadza szereg dodatkowych odstępstw od tej zasady. Nowelizowane przepisy pozwalają na nabycie przez osoby niebędące rolnikami działek rolnych do 1 hektara (obecnie – do 0,3 ha), a także w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, w związku ze zniesieniem współwłasności, podziałem majątku po ustaniu małżeństwa, działem spadku oraz w wyniku podziału, przekształcenia, bądź łączenia spółek prawa handlowego.
  W ww. przypadkach na nabycie nieruchomości nie będzie potrzebna zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale KOWR będzie miał prawo pierwokupu takich nieruchomości.

  Dodatkowo, przy sprzedaży udziałów lub akcji w spółce kapitałowej prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało KOWR w stosunku do udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem nieruchomości o powierzchni do 5 ha lub nieruchomości należących do spółki o łącznej powierzchni 5 ha.

  Ponadto, możliwy będzie zakup przez osoby niebędące rolnikami gruntów rolnych położonych na terenach administracyjnych miast, a także działek oznaczonych w ewidencji jako grunty pod stawami, które stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości.
  Rozszerzono również katalog osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co do których nie stosuje się ograniczeń wynikających z ww. regulacji, o rodziców oraz pasierbów.

  Większość projektowanych przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od ich opublikowania.

  Na ten moment projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw nie trafił jeszcze do Sejmu. Obecnie dokument jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów