Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przewidujący obligatoryjną dematerializację akcji został skierowany do Sejmu.

Maj bieżącego roku przyniósł duże przyspieszenie prac nad projektem – jego pierwsza wersja ukazała się na początku 2017 roku – i aż dwie jego zmiany.

Przypomnijmy, głównym założeniem projektu jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek niebędących spółkami publicznymi, tj. zniesienie formy papierowej akcji i wprowadzenie obowiązku ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.

Planowany termin wejścia w życie zmian został przesunięty i obecnie jest to 1 stycznia 2021 r., za wyjątkiem wybranych regulacji, m.in. przewidujących obowiązek prowadzenia przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami i zgłoszenia tego adresu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.