29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Nowa regulacja określa nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy, w którym pracodawcy nie mają już obowiązku wskazywania imion rodziców pracownika (podania takich danych nie można się także domagać w procesie rekrutacji).

Powyższa zmiana jest pokłosiem nowelizacji Kodeksu pracy obowiązującej od 4 maja 2019 r., na podstawie której z określonego w art. 221 § 1 KP katalogu danych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, usunięto m.in. właśnie imiona rodziców. Oznaczało to, że już od 4 maja 2019 r. wystawione po tej dacie świadectwa pracy nie powinny zawierać imion rodziców pracownika. Dopiero jednak od 29 czerwca br. obowiązuje nowy wzór.

W związku z powyższym rozporządzenie przewiduje dość specyficznie rozwiązanie w sytuacji, jeśli w okresie od 4 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. (czyli do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia), wystawiono świadectwo pracy, które – mimo znowelizowanego art. 221 § 1 KP – zawierało informacje o imionach rodziców. W takim wypadku pracownik może złożyć wniosek o wydanie nowego świadectwa, z pominięciem tych danych. Uprawnienie to przysługuje także osobie upoważnionej przez pracownika, jego małżonkowi lub innej osobie uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, a w przypadku braku tych osób, w razie śmierci pracownika – jego spadkobiercy.

Wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, może zostać złożony pracodawcy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Pracodawcy mają natomiast obowiązek wydania nowego świadectwa już w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli natomiast wystawienie zaktualizowanego dokumentu w tym terminie nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych – zatrudniający mają kolejne 7 dni na przesłanie nowego świadectwa pocztą, lub doręczenie go w inny sposób.

To jednak nie wszystko - warto pamiętać, że w razie złożenia przez pracowników wniosku, najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy, pracodawca zobowiązany jest usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.