W dniu 17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, o której informowaliśmy już Państwa we wcześniejszych alertach. Nowe przepisy m.in. nakładają na nabywcę nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty z tytułu usunięcia drzew dokonanego przez poprzedniego właściciela, nawet jeśli o dokonanej wycince nie wiedział.

Zgodnie z nowym art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin nieruchomości wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, odpowiedni organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Przepis ten odnosi się do właściciela nieruchomości, a nie do osoby, która usunęła drzewa. Znajduje on więc również zastosowanie do nabywcy nieruchomości na cele inwestycyjne, na której wcześniej została dokonana wycinka drzew. Co istotne, omawiany przepis odnosi się wyłącznie do działalności gospodarczej związanej z budową określonego obiektu wymagającą wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, a nie do jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Nowelizacja nie nakłada na sprzedającego nieruchomość żadnych obowiązków w zakresie informowania nabywcy o dokonanej uprzednio wycince drzew. Nabywca nieruchomości ponosi zatem ryzyko obowiązku wniesienia opłaty z tytułu usunięcia drzew dokonanego przez poprzedniego właściciela. Rekomendowane w celu zabezpieczenia interesu kupującego jest odpowiednie sprawdzenie stanu faktycznego przed nabyciem nieruchomości oraz uregulowanie w umowie sprzedaży kwestii odpowiedzialności sprzedającego względem kupującego z tego tytułu.

Ponadto, nowelizacja wprowadziła dla osób fizycznych dokonujących wycinki drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do właściwego organu, po którym dokonuje on oględzin. W terminie 14 dni od dokonania oględzin, organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Powyższe zmiany mają na celu usunięcie luki w prawie, która pojawiła się za sprawą poprzedniej nowelizacji. Doprowadziła ona do sytuacji, w której osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, korzystając z ułatwień obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., wycinały bez ograniczeń drzewa znajdujące się na ich posesjach, po to by następnie odsprzedać przedmiotowe nieruchomości deweloperom.