Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 2 maja pojawiła się kolejna wersja projektu o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw. Jak różni się nowy projekt względem poprzedniego? Z pewnością można powiedzieć, że większość tych zmian to zmiany o charakterze redakcyjnym.

Zmiany w zakresie kontroli trzeźwości

W nowym projekcie ustawodawca dokonał wielu zmian o charakterze stylistycznym. Ustawodawca zaakcentował, iż pracodawca powinien poinformować pracowników nie tylko o grupie lub grupach pracowników objętych kontrolą, sposobie jej przeprowadzenia czy częstotliwości, ale o samym fakcie wprowadzenia kontroli trzeźwości i taką też informację powinien zawrzeć w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Przebieg badania

Nowy projekt wskazuje, iż badanie trzeźwości pracownika będzie trzeba udokumentować z uwzględnieniem m.in.:

  • daty, godziny i minuty oraz miejsca przeprowadzenia badania;
  • wyniku badania;
  • danych osobowych pracownika m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, ale również daty urodzenia, płci, wzrostu, masy ciała, informacji o chorobach, na jakie pracownik choruje, oraz podpisu pracownika – jeżeli dane te pozyskano w związku z przeprowadzanym badaniem;
  • imienia i nazwiska oraz podpisu osoby przeprowadzającej badanie;
  • imienia i nazwiska oraz podpisu osoby, w obecności której przeprowadzono badanie;
  • informacji o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie ich stwierdzenia;
  • innych informacji niezbędnych do oceny wiarygodności i poprawności badania;
  • w przypadku odstąpienia od pobrania próbek krwi - informacji o przyczynie odstąpienia.

Zmiany w zakresie pracy zdalnej

W przepisach dotyczących pracy zdalnej również dużo jest poprawek o charakterze redakcyjnym. Ponadto, pracodawca zostanie zobowiązany do zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia niezbędnych kosztów z tym związanych. Pracodawcy będą mogli przeprowadzić kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej w celu sprawdzenia przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Obecnie projekt znajduje się w komisji prawniczej. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie to ostateczna wersja projektu czy czekają nas kolejne zmiany. Należy zauważyć, że to już kolejny projekt regulujący te kwestie. W razie podjęcia dalszych prac będziemy informować Państwa na bieżąco.