Wczoraj, tj. 25 kwietnia, Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Ustawodawca pochylił się nad problemem małego zainteresowania pracowników uczestniczących w programach emerytalnych. W celu zachęcenia do uczestnictwa w programie projekt ustawy przewiduje wprowadzenie ułatwień dla pracodawców, które koncentrują się przede wszystkim na zmniejszeniu ilości nałożonych na nich obowiązków.

Mniej obowiązków dla pracodawców

Do katalogu ułatwień dedykowanych pracodawcom należą m.in.:

  • przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe obsługujące PPE: zobowiązanie zarządzającego do sporządzania informacji rocznej dotyczącej realizacji prowadzonego programu przekazywanej organowi nadzoru; przeniesienie z pracodawcy na zarządzającego obowiązku informowania organu nadzoru o zmianie danych zarządzającego;
  • uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru (na pracodawcy będzie jednak spoczywał obowiązek informacyjny).

Na co mogą liczyć uczestnicy PPE?

Uczestnicy programu mogą liczyć na zniesienie zakazu wnoszenia składki dodatkowej. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, wnoszenie składki dodatkowej do programu jest możliwe jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje. Dodatkowo nowelizacja przewiduje możliwość odprowadzania składki dodatkowej również z innych źródeł niż wynagrodzenie za okresy, w których pracownik nie otrzymywał wynagrodzenia.

 Co jeszcze nowego?

  • organ nadzoru w określonych przez ustawę przypadkach będzie mógł odmówić rejestracji zmian programu oraz odmówić wykreślenia programu z rejestru (np. z powodu, gdy w wyznaczonym przez niego terminie nie zostaną usunięte nieprawidłowości);
  • wprowadzenie instytucji przeniesienia środków, czyli możliwości przekazania przez dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w ramach programu do nowego zarządzającego w związku ze zmianą formy programu lub zarządzającego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem części przepisów  dotyczących składki dodatkowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  oraz art. 2, który odnosi się do zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.