Prezydent złożył już podpis pod ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), której celem jest uproszczenie oraz znaczne skrócenie procedury wydawania pewnych zezwoleń dla cudzoziemców. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe reguły zatrudniania cudzoziemców

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, są najczęściej udzielanym typem zezwoleń wydawanym cudzoziemcom. Od kilku lat można zaobserwować rosnącą ilość obywateli innych państw chcących wykonywać pracę w naszym kraju. Wobec tego niezbędne było wprowadzenie przepisów uprawniających dotychczas obowiązujące procesy. Co wiąże się z wejściem w życie nowelizacji?

Mniej formalności w wydawaniu zezwoleń

Przystępując do procesu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcy nie będą musieli już wykazywać, że mają zapewnione miejsce zamieszkania oraz posiadają źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny.

Kryteria te zostały zastąpione wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy.

Elektroniczna dokumentacja

Po wejściu w życie Ustawy pouczenia o ich prawa i obowiązkach oraz trybie postępowania będą mogły być przesyłane cudzoziemcom w formie elektronicznej na adres e-mail w języku dla nich zrozumiałym.

Dłuższy okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy będą mogli podjąć pracę na okres 24 miesięcy na podstawie jednego oświadczenia (obecnie okres ten wynosił jedynie 6 miesięcy).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W sytuacji zmiany podmiotu powierzającego pracę lub zmiany warunków pracy na wniosek cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mogło być zmienione w każdym czasie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.

Pierwszeństwo rozpatrywania

Istotnym jest również fakt, że pierwszeństwo w rozpatrywaniu przez wojewodę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę uzyskają cudzoziemcy mający wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Na priorytetowe załatwienie sprawy będę mogli liczyć przedsiębiorcy znajdujący się na liście opublikowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ramy czasowe rozpatrzenia wniosku

Ustawodawca określił urzędnikom 60-dniowy termin załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowy termin na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy.

Powyższe przepisy z pewnością stanowią usprawnienie obecnie obowiązujących przepisów. Jednak czy faktycznie, dzięki tym przepisom, postępowania ulegną usprawnieniu – czas pokaże.