W dniu 1 października b.r. wchodzą w życie nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponownie zmieniony zostanie sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec sądów rejestrowych oraz urzędów skarbowych.

Jak jest i będzie do końca września?


W okresie przejściowym trwającym od 15 marca do 30 września br. przedsiębiorcy mogli sporządzać sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy 2017 (oraz lata poprzednie) w formie tradycyjnej, tj. papierowej (wraz z odręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu).

Ponieważ do e-systemu sądowego można składać jedynie wersje elektroniczne, w praktyce takie papierowe sprawozdania (oraz inne wymagane przy tym dokumenty) były skanowane i następnie opatrywane podpisem elektronicznym lub potwierdzane profilem zaufanym ePUAP. W kolejnym kroku składano dokumenty elektronicznie poprzez system S24 (odpłatnie) lub bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych (bezpłatnie).

Jednocześnie, do urzędów skarbowych składane były fizyczne egzemplarze sprawozdań finansowych sporządzone w tradycyjnej papierowej formie wraz z dokumentami towarzyszącymi (uchwałami, sprawozdaniem kierownika jednostki oraz niekiedy opinią audytora).

Co się zmieni od 1 października?


Począwszy od dnia 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS będzie sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej. Tak przygotowane sprawozdanie będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz złożone w sposób elektroniczny.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie należało sporządzić w strukturze logicznej oraz we właściwym formacie, zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Nie będzie to dotyczyło sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR, które należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Nowe regulacje wywołają także bezpośredni skutek na pracę biegłych rewidentów - również sprawozdania z badania dotyczące podmiotów wpisanych w KRS będą sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej, a następnie opatrywane podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Co ważne, zniknie wymóg odrębnego składania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych – będą one automatycznie przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały powyższe zmiany?


Nowe przepisy należy co do zasady ocenić pozytywnie. Cyfryzacja procesu sporządzania i składania sprawozdań finansowych w dłuższym okresie doprowadzi do odciążenia sądów rejestrowych, ograniczy ilość przechowywanych dokumentów oraz usprawni przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcą a sądami i urzędami skarbowymi. Istotnym jest również zdjęcie z przedsiębiorców obowiązku dodatkowego wysyłania sprawozdań do urzędów skarbowych.

Z drugiej strony, mając na uwadze trudności (zwłaszcza techniczne), z jakimi spotykali się przedsiębiorcy próbujący złożyć sprawozdanie finansowe drogą elektroniczną po 15 marca 2018 roku, należy spodziewać się przejściowych problemów związanych z wdrożeniem nowelizacji, w szczególności w zakresie dostosowania oprogramowania. Wydaje się jednak, że system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów jest coraz lepiej przygotowany do przetwarzania dużej ilości danych napływających od przedsiębiorców. Pozwala to mieć nadzieję, że stopniowa automatyzacja procesu składania sprawozdań finansowych przebiegnie bez większych zakłóceń i co najważniejsze, stanowić będzie rzeczywiste ułatwienie dla przedsiębiorców.